facebook

Medium link

Wybory 2018 - Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej DRL we Wrocławiu - Kalendarz wyborów

Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu przedstawia poniżej Kalendarz wyborów delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy i Krajowy Zjazd Lekarzy na okres VIII Kadencji, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 6 / 2016 Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2016 r.:

 1. Do dnia 28 lutego 2017 r. - ustalenie rejonów wyborczych, ustalenie imiennych list członków rejonów wyborczych oraz liczby mandatów dla delegatów, którzy powinni być wybrani w danym rejonie.
 2. Do dnia 14 kwietnia 2017 r. - ostateczne ustalenie imiennych list członków rejonów wyborczych oraz liczby mandatów w każdym rejonie wyborczym.
  Do 14 kwietnia 2017 r. OKW przyjmuje wnioski członków izby o umieszczenie na liście innego rejonu wyborczego.
 3. Do dnia 15 maja 2017 r. - zgłaszanie kandydatów na delegatów w rejonach wyborczych, ustalenie i zamknięcie listy kandydatów na delegatów w rejonach wyborczych.
 4. Do dnia 31 października 2017 r. - głosowanie w rejonach wyborczych.
 5. Do dnia 15 listopada 2017 r. - ogłoszenie wyników wyborów w rejonach wyborczych.
 6. Do dnia 15 grudnia 2017 r. - rozpatrywanie protestów wyborczych.
 7. Do dnia 31 stycznia 2018 r. - kolejne tury wyborów (w przypadku liczby wybranych delegatów na okręgowy zjazd lekarzy mniejszej, niż połowa liczby mandatów ustalonych uchwałą ORL).
 8. Do dnia 31 marca 2018 r. - zwołanie sprawozdawczo-wyborczego okręgowego zjazdu lekarzy, podczas którego odbędą się wybory do organów izb lekarskich i na stanowiska w tych organach.
 9. Do dnia 31 maja 2018 r. - zwołanie Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Zgodnie z Uchwałą Nr 132 / 2016 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2016 r., rejon wyborczy obejmuje nie mniej, niż 35 lekarzy uprawnionych do głosowania w danym rejonie. Maksymalna liczba członków rejonu wyborczego wynosi 400 lekarzy.

Rejony wyborcze mogą obejmować zakłady lecznicze, jednostki zasadniczego podziału terytorialnego kraju, grupy lekarzy. Rejon wyborczy tworzy się również na wniosek grupy lekarzy lub lekarzy dentystów albo lekarzy i lekarzy dentystów, członków tej samej delegatury lub określonego obszaru działania izby, liczącej co najmniej tylu członków, ile wynosi ustalona przez okręgową radę lekarską minimalna liczba członków rejonu. Rejon wyborczy stanowią lekarze lub lekarze dentyści.
W załączeniu wzór wniosku o utworzenie rejonu wyborczego.

Lekarz lub lekarz dentysta umieszczony na liście określonego rejonu wyborczego może wystąpić, pisemnie w terminie 30 dni od daty opublikowania listy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), do okręgowej komisji wyborczej o umieszczenie go na liście innego rejonu wyborczego, znajdującego się w obrębie tej samej delegatury lub tego samego określonego obszaru izby, w którym zamierza uczestniczyć w wyborach. Okręgowa Komisja Wyborcza odmawia umieszczenia lekarza lub lekarza dentysty na liście innego rejonu wyborczego, jeżeli na skutek skreślenia go z listy rejonu wyborczego, w którym był wpisany, rejon nie spełniałby wymogu minimalnej liczby członków w tym rejonie.
W załączeniu wzór wniosku o przeniesienie do innego rejonu wyborczego.

Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje listy członków rejonów wyborczych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), informuje członków rejonu wyborczego o wpisie na listę rejonu wyborczego oraz udostępnia informacje w tym zakresie w siedzibie okręgowej izby lekarskiej.

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej DRL we Wrocławiu - Kalendarz wyborów

Wzór wniosku o utworzenie rejonu wyborczego

Wzór wniosku o przeniesienie do innego rejonu wyborczego

Początek strony