facebook
Medium link

REGULAMIN WYBORCZY KÓŁ DIL

Załącznik do uchwały nr 34/2006 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 9 lutego 2006 r.

REGULAMIN WYBORCZY KÓŁ DIL

 • Koła tworzone są przez lekarzy w miejscu pracy (zakład opieki zdrowotnej) albo na określonym terytorium (np. dzielnica, miasto). W skład koła wchodzą lekarze aktualnie wykonujący zawód oraz lekarze emeryci lub renciści będący członkami DIL.
 • Zebranie wyborcze koła wybiera przewodniczącego oraz co najmniej 2 członków zarządu koła.
 • W skład zarządu koła wchodzą: przewodniczący, wybrani na zebraniu wyborczym członkowie zarządu oraz delegaci na Zjazd DIL należący do koła.
 • Wybory przeprowadzane są przez Komisję Wyborczą, której skład i przewodniczącego zatwierdza Dolnośląska Rada Lekarska spośród osób zaproponowanych przez koło.
 • Wybory przewodniczącego i wybieranych na zebraniu członków dokonuje się osobno, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków koła.
 • W razie braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin zebrania, na którym nie obowiązuje w/w wymóg obecności co najmniej połowy członków koła.
 • Lekarze należący do rejonu wyborczego koła powinni być powiadomieni (za potwierdze-niem) o terminie i miejscu zebrania przynajmniej 14 dni przed tym terminem.
 • O możliwości odbycia pierwszego i drugiego terminu zebrania wyborczego tego samego dnia należy poinformować wyborców w piśmie, o którym mowa w pkt.7.
 • Podział funkcji dokonują między sobą członkowie zarządu koła. Decyzje finansowe podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków zarządu koła. Do wniosku o dofinansowanie ze środków koła należy dołączyć listę obecności z posiedzenia Zarządu.
 • W zebraniu wyborczym uczestniczy przedstawiciel Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.
 • W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej DIL ma prawo delegować na zebranie wyborcze wskazanego przez siebie przedstawiciela DIL.
 • O wynikach wyborów i składzie osobowym zarządu koła Komisja Wyborcza informuje niezwłocznie Dolnośląską Radę Lekarską.
 • Odwołanie przewodniczącego lub wybranych członków zarządu koła może nastąpić na zebraniu w obecności co najmniej połowy członków koła większością 2/3 głosów w taj-nym głosowaniu. Zebranie w tym celu zwołuje Dolnośląska Rada Lekarska na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków koła.
 • Kadencja zarządu koła pokrywa się z kadencją Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.
 • W wypadkach wątpliwych stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu wyborczego do rad okręgowych (uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej).
Początek strony