Medium link

Ogłoszenie ws. konkursu ofert na wielobranżowe roboty budowlane w związku z inwestycją przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 i 45 we Wrocławiu

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu zawiadamia o rozpoczęciu przyjmowania ofert na wielobranżowe roboty budowlane w związku z inwestycją Dolnośląskiej Izby Lekarskiej polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie kamienic przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 i 45 we Wrocławiu, działki nr 76/1 i 76/2, AM - 24, obręb Stare Miasto.


1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 45, Sekretariat, II p., od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30.

2. Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej w zamkniętej kopercie z nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta realizacji przebudowa, rozbudowa i nadbudowa, Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 43 i 45, działki nr 76/1 i 76/2, AM - 24, obręb Stare Miasto"

3. Termin składania ofert upływa w dniu 23.07.2018 r. o godz. 15:30.

4. Oferta złożona po terminie zostanie odesłana Oferentowi.

5. Spotkanie z wybranymi Oferentami nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 45, II p. w dniu 24 lipca 2018r. o godz. 12:00

Zaleca się śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Zamawiającego, gdzie na bieżąco publikowane będą materiały informacyjne (np. wyjaśnienia lub modyfikacje treści SIWZ) dot. niniejszego postępowania.


Materiały do pobrania:

Początek strony