facebook

Medium link

Pismo Wojewody Dolnoślaskiego dotyczące nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.

W związku z pismem z dnia 19.11.2018r. znak RP V Ds. 34.2016 Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Katowicach informującym o ujawnionych w toku prowadzonego postępowania nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym realizującym działalność na terenie województwa dolnośląskiego, polegających na nieodnotowywaniu przez lekarzy do dokumentacji medycznej istotnych problemów zdrowotnych zgłaszanych przez pacjenta, co może skutkować bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zobowiązujących personel lekarski do respektowania przepisów odnoszących się do sygnalizowanego zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem m.in.:

  1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015r. Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U z 2015r, poz. 2069),
  2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1318).

Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie obowiązku dokonywania wymaganych wpisów, szczególnie w sytuacji, gdy z dokumentacji medycznej korzysta więcej niż jeden lekarz, utrudnia rzetelną analizę problemów zdrowotnych pacjenta, zwiększając tym samym ryzyko nierozpoznania wczesnych stanów chorobowych. Natomiast w postępowaniu sądowym (cywilnym lub karnym) dokumentacja ta stanowi elementarny materiał dowodowy, gdzie wadliwie prowadzona może wydłużać procedury sądowe. O podjętych działaniach w powyższej sprawie proszę powiadomić tut. Wydział.

Skan pismo Wojewody Dolnoślaskiego dotyczące nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.

Początek strony