facebook

Medium link

Komunikat w sprawie możliwości złożenia "Oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej"

Koleżanki i Koledzy przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (DZ.U. z 2019 roku, poz. 1210), 29 lipca 2019 roku mija termin  złożenia oświadczenia 13 sierpnia 2019 roku mija termin  złożenia oświadczenia  o spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen energii (tzw. oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej) w celu zachowania w 2019 roku ceny i stawki opłat energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca roku 2018.

"Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej" obowiązuje:

  • mikro i małych przedsiębiorców;
  • szpitale;
  • jednostki sektora finansów publicznych (tj. jednostki samorządu terytorialnego, ich związków, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Oświadczenie musi dotrzeć do właściwego dostawcy energii elektrycznej (np. PGE, Tauron, Energa, Enea ) w formie pisemnej (oryginał) lub elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym np. E-PUAP najpóźniej w dniu 29 lipca 2019 roku 13 sierpnia 2019 roku.

Wzór oświadczenia.

Początek strony