facebook

Medium link

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Dotyczy lekarzy, którzy w ramach swojej praktyki korzystają z samochodów lub posiadają w pomieszczeniach praktyki kotłownie.
Do 31 marca każdego roku należy przekazać marszałkowi województwa sprawozdanie zawierające infor-macje i dane o ilości oraz rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz ewentualnie uiścić opłatę za ko-rzystanie ze środowiska za poprzedni rok.
Nie wnosi się opłat na rachunek Urzędu Marszałkowskiego z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowi-ska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. W przypadku, gdy roczna wysokość opłaty nie prze-kracza 100 zł, nie ma obowiązku przedkładania wykazu danych marszałkowi województwa.
Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, ul. Walońska 3-5.
Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: Wrocław, tel. 71 770 43 44, tel. 71 770 43 45, tel. 71 770 43 46; Jelenia Góra, tel. 75 767 50 07;  Wałbrzych, tel. 74 667 09 96, tel. 74 667 09 97; Legnica, tel. 76 862 90 06.
Dział Emisji do Powietrza Wrocław – 71 770 42 83.
Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: bip.umwd.dolnyslask.pl zamieszczone są obowiązujące wzory formularzy.

Jednocześnie zgodnie z art. 7  Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r., poz. 2273  ze zmianami), podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje o  wielkościach emisji gazów cieplarnia-nych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do po-wietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należ-nych opłat (Dz. U. 2014, poz. 274 ze zmianami).
Raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową: http://www.krajowabaza.kobize.pl

Początek strony