facebook

Medium link

Obowiązki sprawozdawczo - statystyczne

Przypominamy lekarzom prowadzącym praktyki lekarskie i dentystyczne o obowiązku uczestnictwa w badaniach statystycznych statystyki publicznej za rok 2017.

Zgodnie z  programem badań statystycznych na rok 2017, lekarze prowadzący działalność w formie prakty-ki lekarskiej lub dentystycznej wypełniają następujące sprawozdania na drukach:

MZ-11    udzielający świadczeń w zakresie ambulatoryj-nej opieki lekarskiej w ramach kontraktu z NFZ (raz w roku do 30 marca 2018 r.)

MZ-14    udzielający świadczeń ambulatoryjnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową (raz w roku do 2 marca 2018 r.)

MZ-15    jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnio-nych od alkoholu oraz innych substancji psy-choaktywnych (raz w roku do 28 lutego 2018 r.)

MZ-19    udzielający świadczeń ambulatoryjnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego (raz w roku do 16 lutego 2018 r.)

MZ-24    udzielający świadczeń ambulatoryjnych w zakresie ginekologii i położnictwa (raz w roku do 16 lutego 2018 r.)

MZ-88    wszyscy prowadzący działalność leczniczą (raz w roku do 2 marca 2018 r.)

MZ-89    wszyscy prowadzący działalność leczniczą (raz w roku do 2 marca 2018 r.)

Lekarze dentyści prowadzący indywidualne, specjalistyczne praktyki wypełniają następujące formularze: MZ-88 i MZ-89.

Istnieje możliwość przekazywania sprawozdań drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia  (SSOZ), administrowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Wypełnienie sprawozdań w systemie wymaga rejestracji. W tym celu na stronie do lo-gowania: https://ssrmz.csioz.gov.pl należy wejść w zakładkę Zarejestruj i wypełnić formularz rejestracyjny. Wygenerowany formularz prosimy przesłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Oddział Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, fax 71 340 63 89 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Po zweryfikowaniu danych na wniosku, konto użytkownika zostanie aktywowane. Konta użytkowników, któ-rzy wypełniali sprawozdania w roku ubiegłym są nadal aktywne i nie wymagają powtórnej rejestracji.
Sprawozdania można wypełnić również w formie papierowej i przesłać lub złożyć osobiście w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej, I piętro, pokój 1109 i 1110A (skrzydło B – lewa strona holu głównego). Formularze należy pobrać i wydrukować ze strony: www.csioz.gov.pl —> Statystyka publiczna. Z powodu zmian w formularzach nie należy korzystać z druków z poprzedniego roku.
Osoby, które w 2017 roku nie prowadziły działalności w ramach indywidualnej praktyki lub prowadzi-ły działalność tylko na rzecz innych podmiotów leczniczych, nie są zobowiązane do składania sprawoz-dań statystycznych.
Terminy wykonania sprawozdań zamieszczono na formularzach statystycznych. Komunikaty o przebiegu badań statystycznych będą dostępne na stronie: www.csioz.gov.pl oraz na stronie www.duw.pl/ -> Urząd -> Zdrowie Publiczne -> Informacje Statystyczne.

Szczegółowych informacji o obowiązującej w 2017 roku sprawozdawczości udzielają pracownicy Od-działu Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej pod numerami tel.: 71 340 62 58, 71 340 62 79, 71 340 69 38.
Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek prowadzenia dotyczy wszystkich podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku  w sprawie rodzaju,  zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069 ).
Jednocześnie informujemy, że ustawodawca w art. 56, 57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1068 ) przewidział nałożenie sankcji w przypadku odmowy wykonania obowiązku statystycznego, przekazania danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz po upływie wyznaczonego terminu.

Początek strony