facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne - maj-czerwiec 2017 r.

14 kwietnia 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 783 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

26 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w służbie celno-skarbowej oraz funkcjonariusza służby celno-skarbowej, opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 831

27 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, opublikowana w Dz. U. z 2017 r. poz. 767

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz może stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń.
W uzasadnionych przypadkach lekarz, z wyłączeniem lekarza dentysty, może uzależnić wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia sekcji zwłok.
Lekarz, z wyłączeniem lekarza dentysty, może wystawić kartę zgonu na podstawie dokumentacji badania pośmiertnego przeprowadzonego przez innego lekarza lub inną uprawnioną osobę, a także na podstawie dokumentacji stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu) lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów.
Stwierdzenie:
1) trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu),
2) nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów
– następuje po przeprowadzeniu przez lekarzy specjalistów, o których mowa poniżej, postępowania zgodnego z aktualną wiedzą medyczną, z uwzględnieniem ustalonego sposobu i kryteriów.
Sposób i kryteria, są ustalane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną przez specjalistów w odpowiednich dziedzinach medycyny powoływanych i odwoływanych przez ministra zdrowia.
Minister zdrowia ogłasza je w drodze obwieszczenia.
Minister zdrowia, nie rzadziej niż raz na 5 lat, powierza lekarzom specjalistom dokonanie oceny zgodności sposobu i kryteriów postępowania, z aktualną wiedzą medyczną.

Trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu (śmierć mózgu) stwierdza jednomyślnie dwóch lekarzy specjalistów posiadających II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty, w tym jeden specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii, a drugi w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej lub neurochirurgii.
Nieodwracalne zatrzymanie krążenia poprzedzające pobranie narządów stwierdza jednomyślnie dwóch lekarzy specjalistów posiadających II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty, w tym jeden specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii, a drugi w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, kardiologii, kardiologii dziecięcej lub pediatrii.

Stwierdzenie trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu) lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgonu.

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, stwierdzenie trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu) lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów, następuje w sposób określony w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Komórki, tkanki i narządy mogą być pobierane ze zwłok ludzkich po stwierdzeniu zgonu w sposób określony w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty w celach diagnostycznych, leczniczych, naukowych i dydaktycznych.

W postępowaniu obejmującym pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów od osoby zmarłej nie mogą brać udziału lekarze, o których mowa w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, którzy stwierdzili u tej osoby trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu (śmierć mózgu).

W postępowaniu obejmującym pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów od osoby zmarłej nie mogą brać udziału lekarze, o których mowa w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, którzy stwierdzili u tej osoby nieodwracalne zatrzymanie krążenia poprzedzające pobranie narządów.

W postępowaniu obejmującym pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów od osoby zmarłej nie może brać udziału lekarz, który stwierdził zgon tej osoby.

Do czasu ogłoszenia sposobu i kryteriów stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu) oraz nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów, na podstawie przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty , stosuje się kryteria i sposób ogłoszone na podstawie przepisów ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

27 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych, opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 848

28 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 852

Zmiany zostały wprowadzone w załączniku dotyczącym leczenia szpitalnego – programów lekowych

28 kwietnia 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 865 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leczeniu niepłodności

29 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, opublikowana w Dz. U. z 2017 r. poz. 798

Znowelizowana ustawa wprowadza postanowienia:

 • dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 102 z 07.04.2004, str. 48, ze zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 291),
 • dyrektywy Komisji (UE) 2015/565 z 8 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 2006/86/WE w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 93 z 09.04.2015, str. 43),
 • dyrektywy Komisji (UE) 2015/566 z 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2004/23/WE w odniesieniu do procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek (Dz. Urz. UE L 93 z 09.04.2015, str. 56).

Przepisy ustawy określają zasady:

 • pobierania, przechowywania, przeszczepiania i zastosowania u ludzi komórek, w tym komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej, tkanek i narządów pochodzących od żywego dawcy lub ze zwłok,
 • testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji komórek i tkanek ludzkich,
 • donacji, pobierania, gromadzenia, testowania i dopuszczania do obiegu tkanek i komórek przeznaczonych do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r. w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2007, str. 121, ze zm.).

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie określenie „zastosowanie u ludzi „ oznacza zastosowanie tkanek lub komórek na ciele lub w organizmie biorcy oraz zastosowanie pozaustrojowe tkanek lub komórek.
Za pobrane od dawcy komórki, tkanki lub narządy nie można żądać ani przyjmować zapłaty, innej korzyści majątkowej lub korzyści osobistej.
Zwrot kosztów pobrania, przechowywania, przetwarzania, sterylizacji, dystrybucji, przeszczepiania
komórek, tkanek lub narządów i zastosowania u ludzi komórek lub tkanek pobranych od dawcy nie jest zapłatą i nie stanowi korzyści majątkowej lub osobistej.
Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia lub pobrania komórek lub tkanek w celu ich zastosowania u ludzi można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.
Dopuszcza się przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów lub stosowanie u ludzi komórek lub tkanek pochodzących od zwierząt.
Przeszczepianie lub stosowanie, o którym mowa wyżej, wymaga uzyskania pozytywnej opinii Krajowej Rady Transplantacyjnej.
Do przeszczepiania lub stosowania stosuje się przepisy dotyczące eksperymentów medycznych.
Komórki, tkanki lub narządy mogą być pozyskane w celu przeszczepienia lub komórki lub tkanki mogą być pozyskane w celu zastosowania u ludzi z narządów lub ich części usuniętych z innych przyczyn niż w celu pobrania z nich komórek, tkanek lub narządów, po uzyskaniu zgody na ich użycie od dawcy lub jego przedstawiciela ustawowego.
W celu gromadzenia, przetwarzania, sterylizacji, przechowywania, dystrybucji, dopuszczania do obiegu lub prowadzenia działalności przywozowej tkanek i komórek przeznaczonych do przeszczepienia lub zastosowania u ludzi są tworzone banki tkanek i komórek.
Wniosek o uzyskanie pozwolenia na wykonywanie czynności, o których mowa wyżej, jednostka organizacyjna składa do Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.
Pozwolenia udziela minister zdrowia na okres pięciu lat.
Bank tkanek i komórek:

 • jest obowiązany prowadzić, gromadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą podejmowanych czynności dotyczących tkanek i komórek,
 • prowadzący działalność przywozową tkanek lub komórek z państwa trzeciego, w tym dokonujący jednorazowego przywozu, jest obowiązany prowadzić, gromadzić i przechowywać dokumentację podejmowanych czynności, obejmującą rodzaje i ilości przywożonych tkanek lub komórek oraz ich pochodzenie i przeznaczenie – przez okres 30 lat od dnia wydania tkanek lub komórek w celu przeszczepienia lub zastosowania u ludzi, w sposób umożliwiający identyfikację dawców i biorców tkanek lub komórek.

Bank tkanek i komórek oznacza komórki i tkanki w sposób umożliwiający identyfikację ich dawcy za pomocą jednolitego kodu europejskiego najpóźniej przed ich dopuszczeniem do obiegu lub dystrybucją w celu przeszczepienia lub zastosowania u ludzi.
Bank tkanek i komórek, podmiot leczniczy i medyczne laboratorium diagnostyczne oznaczają w sposób umożliwiający identyfikację dawcy za pomocą niepowtarzalnego oznakowania, bez konieczności stosowania jednolitego kodu europejskiego:

 • narządy,
 • komórki i tkanki:
  a) przywożone na terytorium RP w nagłych przypadkach,
  b) dystrybuowane bezpośrednio w celu natychmiastowego przeszczepienia lub zastosowania u ludzi przez bank tkanek i komórek, który posiada ważne pozwolenie,
  c) przeznaczone do testowania.

Kto bez wymaganego pozwolenia lub wbrew przepisom niniejszej ustawy pobiera komórkę, tkankę
lub narząd albo przeszczepia komórkę, tkankę lub narząd lub stosuje u ludzi komórkę lub tkankę,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Kierownik podmiotu leczniczego, który wbrew szczególnemu obowiązkowi nadzoru nad tym podmiotem dopuszcza do pobierania komórki, tkanki lub narządu, przeszczepiania komórki, tkanki lub narządu lub stosowania u ludzi komórki lub tkanki bez wymaganego pozwolenia, jak również powziąwszy wiadomość o pobieraniu komórki, tkanki lub narządu, ich przeszczepianiu lub stosowaniu u ludzi bez wymaganego pozwolenia, nie podejmie prawem przewidzianego postępowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Tkanki i komórki przechowywane w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są oznaczane w sposób umożliwiający identyfikację dawcy za pomocą niepowtarzalnego oznakowania bez konieczności stosowania jednolitego kodu europejskiego, pod warunkiem że zostaną dopuszczone do obiegu lub dystrybuowane.

4 maja 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 877 obwieszczenie ministra zdrowia z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

5 maja 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 882 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

5 maja 2017 r. zostało opublikowane w DZ. U. z 2017r. poz. 884 obwieszczenie ministra zdrowia z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

6 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych I Taryfikacji, opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 815

W skład Agencji wchodzi Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej podległy bezpośrednio Prezesowi Agencji.

8 maja 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 890 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

10 maja 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 912 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

10 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 832

17 maja 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 957 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

22 maja 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 1000 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

26 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 923

Zmiana dotyczy zasad waloryzacji odpłatności za pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym.

26 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 20 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności, opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 917

6 czerwca 2017 r. wchodzi w życie art. 2 ustawy z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2017 r. poz. 992

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066 ze zmianami) lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy upoważnieni do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie w formie papierowej, nie dłużej niż do 30 czerwca 2018 r.

22 czerwca 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 999

Podmioty wykonujące działalność leczniczą dostosują wpisy w księgach rejestrowych do znowelizowanych wymagań, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

1 lipca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opublikowana w Dz. U. z 2017 r. poz. 759

W zakresie diagnostyki mającej na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego i leczenia mającego na celu wyleczenie tego nowotworu minister zdrowia, po zasięgnięciu opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ogłasza w drodze obwieszczenia, zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny, opracowane przez odpowiednie stowarzyszenia będące zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny.
Obwieszczenia są ogłaszane w dzienniku urzędowym ministra zdrowia.

Dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką onkologiczną lub leczeniem onkologicznym świadczeniodawca prowadzi odrębną listę oczekujących na udzielenie świadczenia.
Do listy tej nie stosuje się przepisów dot. kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących, uwzględniając aktualną wiedzę medyczną.
Przepisów tych nie stosuje się do nowotworów skóry, z wyjątkiem czerniaka skóry.

Świadczeniobiorca, u którego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, albo lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego, ma prawo do diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego bez skierowania.

Świadczeniobiorca, u którego:
1) w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy lub miejscowo złośliwy,
2) lekarz udzielający świadczeń szpitalnych lub świadczeń w ramach programów zdrowotnych stwierdził nowotwór złośliwy lub miejscowo złośliwy
– ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego bez skierowania.

Świadczeniodawca realizujący leczenie, o którym mowa wyżej, wyznacza koordynatora leczenia onkologicznego, do którego zadań należy udzielanie świadczeniobiorcy informacji o organizacji procesu leczenia oraz koordynacja tego procesu, w tym zagwarantowanie współpracy między podmiotami w ramach kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą przez zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach procesu leczenia.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wydaje świadczeniobiorcy odpowiednio lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, albo lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, albo lekarz udzielający świadczeń szpitalnych, albo świadczeń w ramach programów zdrowotnych.
Oddział wojewódzki Funduszu, na wniosek świadczeniodawcy podstawowej opieki
zdrowotnej albo lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, lub świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub świadczeń szpitalnych, albo programów zdrowotnych, przydziela zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Świadczeniodawcy przydzielają te zakresy liczb lekarzom udzielającym u nich świadczeń opieki zdrowotnej.
W przypadku:

 • gdy w wyniku diagnostyki onkologicznej nie stwierdzono nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego, świadczeniobiorca pozostawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego u świadczeniodawcy, który wykonywał tę diagnostykę,
 • zakończenia leczenia onkologicznego, świadczeniobiorca pozostawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego u świadczeniodawcy, który zakończył to leczenie.

W ustawie zrezygnowano ze wskaźnika minimalnego rozpoznawania nowotworów , którego przekroczenie pozbawiało lekarza podstawowej opieki zdrowotnej możliwości wydawania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, do czasu ukończenia szkolenia z zakresu wczesnego rozpoznawania nowotworów.
Zmodyfikowany został zakres informacji zawartych w karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego. Zrezygnowano między innymi z danych dotyczących objawów oraz danych dotyczących badań diagnostycznych.
Do kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wydanych świadczeniobiorcom przed 1 lipca 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Karty, o których mowa wyżej, zachowują ważność.

Początek strony