facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne - sierpień 2017 r.

23 sierpnia 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 1570 obwieszczenie ministra zdrowia z 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich

6 września 2017 r. wchodzi w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1563

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w ustawie z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1222) zatrudnionym w podmiotach, dla których minister zdrowia jest organem założycielskim, nadzorującym lub organem, który utworzył dany podmiot.
Przepisy dotyczą kierowników jednostek organizacyjnych i ich zastępców, głównych księgowych jednostek organizacyjnych i kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Organem lub osobą właściwą do przyznania nagrody rocznej dla kierowników jest minister zdrowia, a dla zastępców kierowników i głównych księgowych , osoba właściwa dla nich w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.
Nagroda roczna przyznawana jest na wniosek. Nie wymaga wniosku przyznanie nagrody rocznej zastępcom kierowników i głównym księgowym.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody uprawnione organy  występują w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy lub złożenia prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego.

9 września 2017 r. wchodzi w życie  rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1585

9 września 2017 r. wchodzi w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1582

17 września 2017 r. wchodzi w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1540

Zgodnie z przepisami rozporządzenia jednostką organizacyjną jest wyodrębniona w regulaminie organizacyjnym część zakładu leczniczego. Natomiast  komórka organizacyjna jest wyodrębnioną w regulaminie organizacyjnym częścią jednostki organizacyjnej  albo, jeżeli to wynika ze struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego, częścią zakładu leczniczego tego podmiotu działającą poza jednostką organizacyjną.
Specjalistyczna praktyka lekarska oznacza indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie leczniczym.
W rejestrze zamieszcza się informację o zakwalifikowaniu podmiotu leczniczego do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( sieci szpitali).
W przypadku gdy wniosek o czasowe zaprzestanie działalności leczniczej dotyczy jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego działających poza obszarem właściwości organu prowadzącego rejestr, właściwy wojewoda przekazuje organowi prowadzącemu rejestr informację o wyrażeniu zgody na czasowe zaprzestanie działalności.
Adresem miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych jest adres komórki organizacyjnej, a w przypadku gdy w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego nie są wyodrębnione komórki organizacyjne – adres jednostki organizacyjnej.
W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego są wyodrębnione jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne, dane dotyczące zakresu świadczeń zdrowotnych oraz miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych podaje się tylko dla komórki organizacyjnej.
W przypadku gdy podmiot leczniczy prowadzi więcej niż jeden zakład leczniczy, wymienia się je
w kolejnych punktach.
Wniosek o wpis do rejestru zmianę wpisu  lub wykreślenie z rejestru, składa się w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą dostosują wpisy w księgach rejestrowych do zmienionych wymagań, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

17 września 2017 r. wchodzi w życie  rozporządzenie ministra zdrowia 4 sierpnia z 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1538

23 września 2017 r. wchodzi w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1565

Zmiany zostały wprowadzone w  załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi w zakresie wymagań dotyczących personelu oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.
Świadczeniodawcy niespełniający w dniu wejścia w życie rozporządzenia określonych wymagań, realizują świadczenia opieki zdrowotnej na dotychczasowych warunkach przez okres, na jaki zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nie dłużej jednak niż do 1 stycznia 2018 r.

Przepisy  § 1 pkt. 1 oraz lp. 39 załącznika nr 4 do rozporządzenia dotyczące podania immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r.

Początek strony