facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne - październik 2017 r.

1 października 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra rodziny, pracy I polityki społecznej z 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 1816

4 października 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 26 września 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych
powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 1828

5 października 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 1845 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 września 2017r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

5 października 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 1844 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 września 2017r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o  refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

12 października 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz.1791

 Upoważniony lekarz, posiadający drugi stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii, przeprowadza badania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, po przedstawieniu przez te osoby orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy przy nabywaniu oraz przechowywaniu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wystawionego przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad pracownikami.
 W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychiatrycznymi, stosuje się przepisy art. 23–30 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zmianami).

12 października 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz.1787

Lekarz upoważniony, posiadający drugi stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii, przeprowadza badania osób zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz osób zatrudnianych przy ich obrocie, po przedstawieniu przez te osoby orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania wymienionej pracy, wystawionego przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad pracownikami.
W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychiatrycznymi stosuje się przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

17 października 2017 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1923
obwieszczenie ministra zdrowia z  28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

18 października 2017 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1935
obwieszczenie ministra rozwoju i finansów z  27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

19 października 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 1938 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 września 2017r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

22 października 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 5 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 1766

W wykazie świadczeń gwarantowanych w  przypadku porad specjalistycznych dodano świadczenia: opieka nad pacjentem z cukrzycą oraz opieka nad pacjentem zakażonym HIV, leczonym lekami antyretrowirusowymi (ARV)
W przypadku świadczenia- porada specjalistyczna –leczenie osteoporozy w kolumnie 4 część  „Personel” otrzymuje brzmienie:

  • lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub reumatologii, lub endokrynologii, lub położnictwa i ginekologii albo
  • lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, albo
  • lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w leczeniu dzieci i młodzieży z chorobami metabolicznymi kości – w przypadku leczenia dzieci.

Zmianie uległy warunki realizacji świadczenia -Hemodializa/hemodializa z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru.

1 listopada 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2029

1 listopada 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 6 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych,
stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii,  opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 1922

Zmiana przepisów rozporządzenia dotyczy szczepionki przeciwko błonicy wchodzącej w skład rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Rezerwa szczepionki stosowanej u dzieci (D)  wynosi– nie mniej niż 50 opakowań wielodawkowych, a szczepionka stosowana u dorosłych (d) – nie mniej niż 357 dawek.

3 listopada 2017 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 2038 obwieszczenie prezesa rady ministrów z  24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia prezesa rady ministrów w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej

Początek strony