facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne - grudzień 2017 r.

2 listopada 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 30 października 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2028

7 listopada 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2051

Rozporządzenie określa:

 • sposób i organizację leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami,  w tym zadania kierownika podmiotu leczniczego, ordynatora albo lekarza kierującego oddziałem oraz lekarzy, pielęgniarek i położnych,
 • organizację banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej podmiotu leczniczego, a także sposób sprawowania nadzoru nad działaniem banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej w tym podmiocie leczniczym, w tym wymagane kwalifikacje i doświadczenie kierownika banku krwi lub pracowni serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej oraz jego zadania,
 • sposób prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia krwią i jej składnikami,
 • sposób zapewnienia dostępu do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

14 listopada 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2012

20 listopada 2017 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 2131 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

23 listopada 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2154

24 listopada 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2168 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 listopada 2017r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

28 listopada 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2195 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 listopada 2017r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  o Państwowym Ratownictwie Medycznym

28 listopada 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2183 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 października 2017r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  

29 listopada 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2194

Lekarz, lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2369 zł.
Do  31 grudnia 2018 r. lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje odpowiednio zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
1) 2100 zł od 1 lipca 2017 r.
2) 2249 zł od 1 stycznia 2018 r.
Środki na wydatki wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego do wysokości, o której mowa w pkt. 1, lekarzy, którzy ukończyli staż podyplomowy po 30 czerwca 2017 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, marszałek województwa przekazuje jednostce, która zatrudniała tych lekarzy na podstawie porozumienia do umowy, na podstawie której był finansowany ten staż. Powyższy przepis obowiązuje od 1 lipca 2017 r.

30 listopada 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2211 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 października 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne

30 listopada 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2206 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 października 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

30 listopada 2017 r. weszła w życie  ustawa z 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana  w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110

Ustawa określa, że program pilotażowy to zespół zaplanowanych działań z zakresu opieki zdrowotnej o charakterze testowym, dotyczących nowych warunków organizacji, realizacji lub nowego sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, poprzedzających wdrożenie rozwiązań systemowych.
Minister oraz jednostka samorządu terytorialnego opracowują projekt programu polityki zdrowotnej na podstawie map potrzeb zdrowotnych oraz dostępnych danych epidemiologicznych.
Program polityki zdrowotnej określa  nazwę, okres realizacji, podmiot opracowujący program, podstawę prawną, opis choroby lub problemu zdrowotnego i uzasadnienie jego wprowadzenia wraz z danymi epidemiologicznymi i opisem obecnego postępowania, wskazanie rekomedacji, której zalecenia uwzględnia program , cele programu i mierniki efektywności jego realizacji, charakterystykę populacji docelowej, w tym kryteria kwalifikacji do udziału w programie i kryteria wyłączenia.
 Program określa również charakterystykę interwencji, jakie są planowane w jego ramach, w tym sposób udzielania świadczeń a także wskazanie, czy i w jaki sposób interwencje te są zgodne z przepisami dotyczącymi świadczeń gwarantowanych oraz czy są zgodne ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Ponadto określa jego organizację, w szczególności etapy programu i działania podejmowane w ich ramach, oraz warunki realizacji dotyczące personelu, wyposażenia i warunków lokalowych, sposób monitorowania i ewaluacji programu, budżet oraz źródła finansowania.
 Projekt programu polityki zdrowotnej jest przekazywany do Agencji  Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu wydania opinii przez Prezesa Agencji,
Prezes Agencji przekazuje raport Radzie Przejrzystości, która na jego podstawie przedstawia opinię w sprawie projektu programu. Przed sporządzeniem raportu Prezes Agencji może zasięgnąć opinii konsultantów w ochronie zdrowia lub innych ekspertów z poszczególnych dziedzin medycyny, w szczególności odpowiednich dla danej choroby lub danego problemu zdrowotnego.
Po zakończeniu realizacji programu minister oraz jednostka samorządu terytorialnego sporządzają raport końcowy z jego realizacji.
Agencja, z własnej inicjatywy lub z inicjatywy ministra zdrowia, dokonuje okresowej weryfikacji założeń zgromadzonych projektów programów polityki zdrowotnej i na podstawie tej weryfikacji przygotowuje raport w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów oraz warunków ich realizacji , dotyczących danej choroby lub danego problemu zdrowotnego.
Minister zdrowia może zlecić Prezesowi Agencji opracowanie i wydanie rekomendacji dotyczącej danej choroby lub danego problemu zdrowotnego.
Rekomendacje zawierają:

 • opis choroby lub problemu zdrowotnego uwzględniający epidemiologię,
 • rekomendowane i nierekomendowane technologie medyczne, działania przeprowadzane w ramach programów polityki zdrowotnej skierowane do określonej populacji docelowej oraz warunki realizacji programów, dotyczące danej choroby lub danego problemu zdrowotnego,
 • wskazanie dowodów naukowych,
 • wskazanie opcjonalnych technologii medycznych i aktualnego stanu ich finansowania ze środków publicznych na terytorium RP,
 • określenie wskaźników służących do monitorowania i ewaluacji.

Rekomendacje podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 5 lat.
Program pilotażowy opracowuje, ustala, nadzoruje i kontroluje minister zdrowia, a wdraża, finansuje, monitoruje i ewaluuje NFZ.
Program pilotażowy może być finansowany z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister zdrowia.
W programie pilotażowym określa się:
-cel programu i okres realizacji, zakres i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy program,
-w przypadkach wynikających z celu programu – populację zamieszkującą określony obszar terytorialny objętą programem,
-warunki organizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji, w tym dotyczące personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną,
-sposób rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej,
-sposób wyboru świadczeniodawcy przez świadczeniobiorcę, z uwzględnieniem zasad realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie skierowania i prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia, lub sposób objęcia przez świadczeniodawcę danej populacji świadczeniami opieki zdrowotnej,
-realizatora programu albo tryb jego wyboru, wskaźniki realizacji programu,
-sposób pomiaru wskaźników realizacji programu i sposób oceny jego wyników,
-podmiot zobowiązany do finansowania programu.
Minister zdrowia ustala, w drodze rozporządzenia, program pilotażowy, mając na uwadze poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia oraz poprawę jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
Programy zdrowotne, których realizację i finansowanie rozpoczęto przed 12 sierpnia 2009 r., mogą być realizowane i finansowane na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.

Nowelizacja ustawy określa ponadto, że skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego  nie jest wymagane do świadczeń w zakresie leczenia uzależnień:

 • dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia,
 • dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną.

Przepisy ustawy o działalności leczniczej stanowią, że podmiot  wykonujący działalność leczniczą w dniu 1 lipca 2011 r. , niespełniający wymagań dotyczących pomieszczeń i urządzeń, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy, dostosowuje się  do tych wymagań do 31 grudnia 2017 r.
Zgodnie z wprowadzoną  zmianą  ustawy, podmiot leczniczy, który co najmniej częściowo nie zrealizuje programu dostosowania do tych wymagań, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań  na bezpieczeństwo pacjentów. Opinia ta jest wydawana w formie postanowienia.
Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazuje postanowienie właściwemu organowi prowadzącemu rejestr.

4 grudnia 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2237 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym

7 grudnia 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2262

12 grudnia 2017 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 2295 obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

13 grudnia 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z  4 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2297

NFZ udostępnia świadczeniobiorcy informacje w formie pisemnej na podstawie wniosku o udostępnienie informacji.
Wniosek o udostępnienie informacji przesyła się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przesyłką listową lub składa się w siedzibie oddziału wojewódzkiego Funduszu.
Fundusz udostępnia informacje po sprawdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku o udostępnienie informacji przez ich porównanie z danymi zgromadzonymi w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.
Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o udostępnienie informacji.
Informacja o posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa jest udostępniana niezwłocznie w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji, jeżeli ten wniosek został złożony osobiście.
Fundusz udostępnia informacje przez system teleinformatyczny.
W celu uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego świadczeniobiorca składa w oddziale wojewódzkim Funduszu wniosek o wydanie nazwy użytkownika i hasła.
Zachowują ważność dane dostępowe świadczeniobiorców, którzy uzyskali prawo do korzystania z systemu teleinformatycznego zapewniającego dostęp do informacji, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

15 grudnia 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 19 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2220

Rozporządzenie ministra zdrowia z 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r.  poz. 231)  traci moc 1 stycznia 2023 r.

15 grudnia 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2305

Wzór karty urodzenia określa  załącznik nr 1, a  wzór karty martwego urodzenia załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie traci moc 1 stycznia 2023 r.

19 grudnia 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2360

Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2017 r.

20 grudnia 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 5 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2364

23 grudnia 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie Rady Ministrów z 28 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2281

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczonego zagrożonego całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, osoby uprawnionej do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, a także osoby pobierającej rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej.
Lekarz orzecznik ZUS orzeka o potrzebie rehabilitacji leczniczej osoby uprawnionej, której lekarz prowadzący leczenie sporządził wniosek o rehabilitację leczniczą.
Wniosek o rehabilitację leczniczą osoba uprawniona składa w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
Lekarz orzecznik może zażądać od lekarza, który sporządził wniosek, udostępnienia dokumentacji medycznej osoby uprawnionej, której wniosek dotyczy, lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie.
O wyniku rozpatrzenia wniosku właściwa jednostka organizacyjna ZUS zawiadamia na piśmie osobę uprawnioną.
Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o potrzebie rehabilitacji leczniczej osoby uprawnionej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS, w terminie i na zasadach określonych w ustawie  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 Prezes ZUS może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika o potrzebie rehabilitacji leczniczej w terminie i na zasadach określonych w wymienionej ustawie.
Lekarz orzecznik albo komisja lekarska ZUS mogą orzec o potrzebie rehabilitacji leczniczej, orzekając w sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych albo o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.
Lekarz orzecznik może również orzec o potrzebie rehabilitacji leczniczej, wykonując kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich.
Lekarz orzecznik i komisja lekarska ZUS wydają orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej w stosunku do osoby uprawnionej, która rokuje odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu tej rehabilitacji.
Przy ocenie rokowania lekarz orzecznik i komisja lekarska ZUS biorą pod uwagę w szczególności:

 • charakter i przebieg procesów chorobowych oraz ich wpływ na stan czynnościowy organizmu,
 • stopień przystosowania organizmu do ubytków anatomicznych i naruszenia sprawności organizmu
  w następstwie choroby,
 • wiek, zawód, wykonywane czynności i warunki pracy.

Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej stanowi podstawę do skierowania przez ZUS na rehabilitację leczniczą osoby uprawnionej, której właściwa terenowo jednostka organizacyjna ZUS przesyła zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą.
Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym  powinna trwać 24 dni.
Czas trwania rehabilitacji może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego, po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS, w przypadku:

 • pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy osoby uprawnionej w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji,
 • wcześniejszego przywrócenia osobie uprawnionej zdolności do pracy,
 • zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby uprawnionej.

ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej osoby uprawnionej, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem.
 ZUS zwraca poniesione przez osobę uprawnioną koszty przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej, z uwzględnieniem przysługującej osobie uprawnionej ulgi na przejazd danym środkiem transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
ZUS udziela zamówienia na usługi rehabilitacyjne na rzecz osób uprawnionych, ośrodkom rehabilitacyjnym innym niż ośrodki własne, wyłącznie po przeprowadzeniu konkursu ofert.

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie  rozporządzenie Rady Ministrów z 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 723

Załącznik do rozporządzenia określa jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r., opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 1516

 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 20 października 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2005

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz może złożyć wniosek o zaliczenie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w całości albo w części, jeżeli złożył z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany przez europejskie towarzystwo naukowe, który przez ministra zdrowia został uznany za równoważny z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES w całości albo w części.
Lekarz może uzyskać uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES w całości albo w części po uzyskaniu potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.
Wykaz egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe, których złożenie z wynikiem pozytywnym jest równoważne z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym, PES w całości, oraz wykaz dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów określa załącznik do rozporządzenia.
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dotyczących zwolnienia z całości albo z części PES lekarza, który złożył z wynikiem pozytywnym całość lub część egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe uznawanego zgodnie z przepisami dotychczasowymi za równoważny z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES w całości albo w części, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Do 31 grudnia 2019 r. lekarz, który przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia złożył z wynikiem pozytywnym całość lub część egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe uznawanego za równoważny z częścią lub z całością PES na podstawie przepisów dotychczasowych, może przedstawić dyrektorowi Centrum Egzaminów Medycznych dokument potwierdzający złożenie takiego egzaminu, w celu jego uznania za równoważny z częścią lub z całością PES według przepisów dotychczasowych.

Początek strony