facebook

Medium link

Komunikat Prezesa NRL dla lekarzy w sprawie stanu realizacji porozumienia Ministra Zdrowia z Rezydentami

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

4 lipca br. Sejmowa Komisja Zdrowia rozpoczęła prace legislacyjne nad projektem ustawy, która ma realizować ustalenia zawarte w porozumieniu Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów z 8 lutego 2018 r. (projekt ustawy - druk sejmowy 2678).
W posiedzeniu, z ramienia samorządu lekarskiego, udział wzięli m.in. wiceprezes NRL kol. Jacek Kozakiewicz oraz prezes ORL w Warszawie kol. Łukasz Jankowski. Projekt ustawy realizuje część naszych postulatów, co zawdzięczamy determinacji i zaangażowaniu, zwłaszcza w  ostatnim okresie, całego środowiska lekarskiego. Serdecznie wszystkim dziękuję.
Przedstawiciele naszego samorządu zgłosili uwagi, dotyczące m.in. nieuwzględnienia w projekcie podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów specjalistów zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz nieuwzględnienia ochrony prawnej należnej funkcjonariuszom publicznym dla wszystkich lekarzy w trakcie wykonywania przez nich czynności zawodowych.
Reprezentujący Ministerstwo Zdrowia wiceminister Sławomir Gadomski poinformował, że przedłożony projekt ustawy realizuje najważniejsze elementy porozumienia zawartego w lutym 2018 r. Minister zapewnił również, że są prowadzone w Ministerstwie prace nad kolejnymi aktami prawnymi, które będą realizowały pozostałe uzgodnienia z lutego 2018 r.
Samorząd lekarski przekazał Sejmowej Komisji Zdrowia 7 pisemnych poprawek do projektu ustawy. Wyrażam nadzieję, że Minister Zdrowia, który podjął dialog z naszym środowiskiem, wypełni przyjęte na siebie zobowiązania, pomimo, że termin realizacji porozumienia minął 1 lipca 2018 r.
W załączeniu przesyłam tekst porozumienia z lutego 2018 r. i zgłoszone przez samorząd lekarski poprawki do projektu ustawy.

Andrzej Matyja
Prezes NRL

poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678)

Porozumienie zawartego przez Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów OZZL w dn. 08.02.2018 r.

Początek strony