Medium link

Ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty - cudzoziemca

Wersja do druku

Postępowanie dotyczy lekarza cudzoziemca, obywatela innego państwa niż państwo członkowskie UE, który jest uprawniony do wykonywania zawodu na czas określony i zamierza nadal wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej po upływie czasu na jaki prawo wykonywania zawodu zostało przyznane.

W celu ponownego przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej należy złożyć, nie później niż 2 miesiące przed upływem terminu ważności prawa wykonywania zawodu następujące dokumenty:

  1. Wniosek W-2b o przyznanie / ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu;
  2. Paszport (oryginał – kserokopia zrobiona przez pracownika DIL);
  3. Ważny dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. Prawo wykonywania zawodu;
  5. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu w ciągu ostatnich 5 lat.

Postępowanie w sprawie ponownego przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.
Komisja ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego wyznacza termin spotkania i przeprowadza rozmowę z lekarzem cudzoziemcem, może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów koniecznych do zajęcia stanowiska w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu. Następnie przekazuje dokumentację ze swoim stanowiskiem Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej.

Podjęcie uchwały przez Dolnośląską Radę Lekarską o ponownym przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty jest podstawą do wpisania lekarza na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i wydania prawa wykonywania zawodu.
Prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty można odebrać wyłącznie osobiście.
Druki są dostępne w biurze DIL - Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 – Rejestr Lekarzy) lub do pobrania ze strony internetowej DIL.

Początek strony