Medium link

Uznanie formalnych kwalifikacji i przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty - obywatele UE

Wersja do druku

Informacja dotycząca lekarzy, lekarzy dentystów obywateli państw członkowskich UE, którzy wykonują zawód za granicą i ubiegają się o uznanie formalnych kwalifikacji i przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Postępowanie w sprawie uznania formalnych kwalifikacji, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

Postępowanie dotyczy: lekarza, lekarza dentysty obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który zamierza podjąć wykonywania zawodu na obszarze RP.

W celu uznania formalnych kwalifikacji, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarz, lekarz dentysta składa (w okręgowej izbie lekarskiej, na obszarze której zamierza wykonywać zawód) następujące dokumenty:

  1. Wniosek W-2A o uznanie formalnych kwalifikacji, przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków DIL oraz wpisanie do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
  2. Dowód osobisty lub paszport;
  3. Dokument odnoszący się do stanu zdrowia fizycznego i psychicznego wymagany do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w danym państwie członkowskim UE; w przypadku gdy dokumenty tego rodzaju nie są wydawane przez państwo z którego lekarz, lekarz dentysta przybywa, za wystarczające uznaje się świadectwo wydane przez właściwe organy tego państwa – ważne 3 miesiące od daty wystawienia;
  4. Dyplom;
  5. Prawo wykonywania zawodu;
  6. Dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, lekarza dentysty wydany przez inne niż Polska państwo członkowskie UE;
  7. Dokument potwierdzający wykonywanie zawodu;
  8. Zaświadczenie o postawie etycznej – dokument wydany przez właściwe organy państwa członkowskiego UE innego niż RP, potwierdzający że spełnione są wymogi dotyczące postawy etycznej lekarza, lekarza dentysty, oraz że prawo wykonywania zawodu nie zostało zawieszone bądź, że lekarz, lekarz dentysta nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu z powodu ważnego przewinienia zawodowego – ważne 3 miesiące od daty wydania;
  9. W przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacji o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu udziela p. Edyta Biegluk tel. 22 559-13-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Lekarz, lekarz dentysta ubiegający się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu w Polsce winien władać językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty;
  10. 4 zdjęcia legitymacyjne.

Dokumenty wystawione w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Wszystkie dokumenty i tłumaczenia należy przedłożyć w oryginale.

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.
Komisja ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego po sprawdzeniu przedłożonych dokumentów przesyła je do Ośrodka Uznawania Kwalifikacji Naczelnej Izby Lekarskiej w celu wydania opinii.

Podjęcie uchwały przez Dolnośląska Radę Lekarską o uznaniu formalnych kwalifikacji, przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty jest podstawą do wpisania lekarza, lekarza dentysty na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wydania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.
Prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty można odebrać wyłącznie osobiście.
Druki są dostępne w biurze DIL - Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 – Rejestr Lekarzy) lub do pobrania ze strony internetowej DIL.

Początek strony