Medium link

Przeniesienie się lekarza lub lekarza dentysty do innej okręgowej izby lekarskiej

Wersja do druku

Postępowanie związane z przeniesieniem lekarza do innej okręgowej izby lekarskiej dotyczy lekarza, lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu, ograniczone prawo wykonywania zawodu, zamierzającego wykonywać zawód na obszarze działania innej izby lekarskiej lub być jej członkiem jako lekarz nie wykonujący zawodu.

Lekarz, lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu powinien zgłosić się do izby lekarskiej, której zamierza być członkiem i złożyć wniosek o przeniesienie oznaczony symbolem W-3, wraz z następującymi dokumentami:

  1. Prawo wykonywania zawodu;
  2. Dowód osobisty;
  3. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu w ciągu ostatnich 5 lat lub PWZ przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego.

Lekarz, lekarz dentysta posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu powinien zgłosić się do izby lekarskiej, której zamierza być członkiem i złożyć wniosek o przeniesienie oznaczony symbolem W-3, wraz z następującymi dokumentami:

  1. Ograniczone prawo wykonywania zawodu;
  2. Dowód osobisty;
  3. Karta stażu podyplomowego;
  4. Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy w celu kontynuowania stażu podyplomowego wraz z zaświadczeniem od obecnego pracodawcy, że umowa o pracę w celu realizacji stażu podyplomowego zostanie rozwiązana, z podaniem dokładnej daty, oraz zaświadczenie wydane przez kolejny podmiot, że wyraża zgodę na kontynuowanie stażu podyplomowego, z podaniem dokładnej daty - dotyczy lekarza, lekarza dentysty, który nie ukończył stażu podyplomowego.

Komisja okręgowej rady lekarskiej, izby do której następuje przeniesienie, po stwierdzeniu formalnej poprawności złożonego wniosku i złożonych dokumentów zasięga informacji w przedmiocie karalności zawodowej w Rejestrze Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, oraz informacji o ewentualnym prowadzeniu postepowania przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, zawiśnięciu sprawy w sądzie lekarskim, zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo postępowaniu prowadzonym przez okręgowa radę lekarska na podstawie art. 11 lub 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarze dentysty.

W przypadku uzyskania informacji o braku prowadzonych w stosunku do lekarza postepowań, Komisja występuje o przekazanie akt osobowych lekarza i przeniesienie danych z okręgowego rejestru izby, której lekarz jest członkiem, a następnie przekazuje całość dokumentacji wraz ze swoim stanowiskiem okręgowej radzie.

Okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o przyjęciu lekarza, lekarza dentysty do izby, wpisaniu na listę członków izby i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.

W przypadku lekarza, lekarza dentysty, który nie zrealizował stażu podyplomowego okręgową rada lekarska podejmuje również uchwałę w sprawie skierowania lekarza, lekarza dentysty do uprawnionego podmiotu w celu odbycia pozostałej części stażu podyplomowego.

O przyjęciu wnioskodawcy do izby niezwłocznie powiadamia się izbę, z której następuje przeniesienie, podając numer i datę uchwały, na podstawie której Prezes okręgowej rady lekarskiej, izby z której następuje przeniesienie, wydaje zarządzenie o skreśleniu lekarza z listy członków izby.
Druki są dostępne w biurze DIL - Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 – Rejestr Lekarzy) lub do pobrania ze strony internetowej DIL.

Początek strony