facebook

Medium link

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń lekarzom, lekarzom dentystom, którzy zamierzają podjąć wykonywanie zawodu na terenie UE

Wersja do druku

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu uprzejmie informuje, że uchwała nr 17/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14.09.2007 r. (ze zmianami) w sprawie zaświadczeń wydawanych przez okręgowe rady lekarskie oraz Naczelną Radę Lekarską na podstawie przepisów Unii Europejskiej o uznawaniu kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów określa w sposób szczegółowy wzory zaświadczeń wydawanych lekarzom i lekarzom dentystom, którzy zamierzają podjąć wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty w państwie członkowskim UE, oraz warunki jakie muszą być spełnione.

W związku z powyższym lekarze, lekarze dentyści członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej ubiegający się o wydanie ww. zaświadczeń składają w biurze DIL wniosek w tej sprawie.

Opłata za wydanie powyższych zaświadczeń wynosiza każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji (tzw. zaświadczenia unijne) wydawane na wniosek lekarza, lekarza dentysty przez okręgową radę lekarską albo Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.
W roku 2019
minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł – opłata za zaświadczenie wynosi więc obecnie 67,50 zł.

Pobieranie powyższych opłat zdniem 18.01.2106 r. wynika z art. 6 ust. 13 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodanego na mocy art. 64 pkt. 4, lit. c ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zaświadczenie wydaje się w języku polskim - przetłumaczenie zaświadczenia na właściwy język należy dokonać we własnym zakresie.

Opłatę można uiścić w kasie DIL Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45; II piętro pokój nr 2.07 w godzinach:

  • 8:00 – 14:30 poniedziałek, środa, piątek;
  • 8:00 – 15:30 wtorek;
  • 8:00 – 16:00 czwartek.

lub na konto PKO BP SA 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570 z dopiskiem „opłata za zaświadczenia do UE”.

Okres oczekiwania na wydanie zaświadczeń - do 2 tygodni.

Przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 w związku z art. 8 pkt. 3 i art. 39 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz U. z 2016 r. poz. 522) lekarze, którzy nie zrzekli się w Rzeczpospolitej Polskiej prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, a tym samym nadal pozostają członkami Dolnośląskiej Izby Lekarskiej są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej na rzecz DIL zgodnie z Uchwałą nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 05.09.2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej.

 Wniosek o wydanie zaświadczeń do Unii Europejskiej lekarza
 Wniosek o wydanie zaświadczeń do Unii Europejskiej lekarza dentysty

Druki są dostępne w biurze DIL - Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 - Rejestr Lekarzy) lub na stronie internetowej DIL.

Początek strony