Medium link

Informacja o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty

Wersja do druku

Lekarz, lekarz dentysta, posiadający prawo wykonywania zawodu, który zamierza podjęć wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, który:

  • złożył oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty;
  • nie wykonuje zawodu i nie złożył oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty;
  • był zawieszony w wykonywaniu zawodu;

jest zobowiązany do złożenia w okręgowej izbie lekarskiej, której jest członkiem, oświadczenia o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.

Lekarz, który wykonywał zawód w innym państwie składa dodatkowo następujące dokumenty:

  1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w państwie, w którym lekarz wykonywał zawód;
  2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym lekarz wykonywał zawód;
  3. wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie w którym lekarz wykonywał zawód;
  4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczypospolita Polską.

Jeżeli nie stwierdza się przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat złożone oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu jest podstawą do:

  • zmiany numeru rejestracyjnego w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów;
  • wpisania informacji o podjęciu wykonywania zawodu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.

Druki są dostępne w biurze DIL - Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 – Rejestr Lekarzy) lub do pobrania ze strony internetowej DIL.

Początek strony