Medium link

Tymczasowe i okazjonalne wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na obszarze RP

Wersja do druku

Lekarz, lekarz dentysta obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który posiada prawo wykonywania zawodu w innym niż RP państwie członkowskim UE może czasowo i okazjonalnie wykonywać zawód lekarza, lekarza dentysty bez konieczności uzyskania prawa wykonywania zawodu.

W tym celu lekarz, lekarz dentysta, który zamierza tymczasowo i okazjonalnie wykonywać zawód lekarza, lekarza dentysty na obszarze RP, jest zobowiązany przed rozpoczęciem wykonywania zawodu złożyć w okręgowej izbie lekarskiej, na obszarze której zamierza wykonywać zawód, oświadczenie o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu z podaniem miejsca i czasu jego wykonywania, oznaczone symbolem O-1, oraz następujące dokumenty:

  1. dokument potwierdzający obywatelstwo;
  2. zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego UE, stwierdzające, że posiada w tym państwie prawo do wykonywania zawodu, które w czasie składania oświadczenia nie jest zawieszone lub ograniczone i że wykonuje zawód lekarza, lekarza dentysty;
  3. dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, lekarza dentysty;
  4. dokument potwierdzający formalne kwalifikacje specjalisty.

Okręgowa rada lekarska wydaje lekarzowi, lekarzowi dentyście, który dopełnił obowiązku złożenia oświadczenie, zaświadczenie o spełnieniu przez niego obowiązku określonego w art. 9 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu organowi innego niż RP państwa członkowskiego UE, w którym lekarz, lekarz dentysta posiada prawo do wykonywania zawodu.

Zaświadczenie oznacza się numerem wpisu do rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód prowadzonym przez właściwą okręgowa radę lekarską.
Lekarz, lekarz dentysta z UE jest zobowiązany ponownie przedstawić okręgowej radzie lekarskiej dokumenty w przypadku istotnej zmiany informacji w nich zawartych, oraz ponownie złożyć oświadczenie w każdym kolejnym roku, w którym zamierza wykonywać zawód w sposób tymczasowy i okazjonalny na obszarze RP.

Początek strony