facebook

Medium link

Medycyna estetyczna - rejestracja praktyki lekarskiej

Odpowiadając na pismo z dnia 5 lutego 2019 r. znak: DIL/245/2019, dotyczące możliwości rejestracji indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub dentystycznej w dziedzinie „medycyna estetyczna”, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania(Dz. U. z 2012 r. poz. 594, z późn. zm.) część X systemu kodów stanowi kod charakteryzujący dziedziny medycyny, pielęgniarstwa albo dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Listę ww. dziedzin zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia. Na liście tej nie występuje medycyna estetyczna i w związku z tym, nie jest możliwe użycie kodu części X do zarejestrowania takiej praktyki zawodowej.

Z poważaniem
Tomasz Pawlęga
Dyrektor

Wersja do druku - pismo z Ministerstwa Zdrowia

Początek strony