facebook

Medium link

Regulamin organizacyjny praktyki zawodowej

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wprowadziła obowiązek sporządzenia regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej. Regulamin powinien zawierać następujące informacje:

  • firmę podmiotu (nazwisko i imię lekarza),
  • cele i zadania działalności leczniczej,
  • rodzaj działalności leczniczej,
  • zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określonej w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,
  • wysokość opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.

Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określonej w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wysokość opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych podaje się do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty.

Początek strony