facebook

Medium link

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 Dz.U. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinnyodpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100, poz. 1024).

Polityka bezpieczeństwa

Początek strony