facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne - luty 2019 r.

13 lutego 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 277 obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne

14 lutego 2019 r. weszło w życie  ustawa z 31 stycznia 2019 r.  o zmianie ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, opublikowana w Dz. U. z 2019r. poz. 276

W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do dnia wyboru albo powołania rektora obowiązki rektora pełni osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku braku wskazania takiej osoby najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora.

20 lutego 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra  obrony narodowej z 4 stycznia 2019 r. w sprawie wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 218

Rozporządzenie określa  ramowe programy wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych wykonujących  zadania zawodowe samodzielnie lub na zlecenie lekarza, w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej oraz w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi.

21 lutego 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 340 obwieszczenie ministra infrastruktury z 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności

22 lutego 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 349 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

22 lutego 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  345 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 lutego 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

23 lutego 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 20 lutego 2019 r. w sprawie ośrodka administrującego Systemem Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 350

25 lutego 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  357 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 lutego 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

6 marca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 5 lutego 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego oraz wniosku o zmianę tej zgody, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 313

8 marca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 333

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tworzą i prowadzą w formie elektronicznej rejestr świadczeń opieki zdrowotnej.
W rejestrze gromadzone są dane charakteryzujące każde udzielone świadczenie opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie.
Zmiany zostały wprowadzone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zawierającym kody wymagane do oznaczania poszczególnych kategorii- w tabeli określającej kod tytułu uprawnienia dodatkowego,
w załączniku nr 11 do rozporządzenia zawierającym  wykaz świadczeń, w przypadku udzielania których świadczeniodawcy prowadzą listy oczekujących na udzielenie świadczenia, oraz w
załączniku nr 12 do rozporządzenia zawierającym wykaz świadczeń, w przypadku udzielania których świadczeniodawcy prowadzą listy oczekujących na udzielenie świadczeń w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez Prezesa NFZ.

9 marca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 31 stycznia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 353

Głównym celem programu pilotażowego jest ocena efektywności organizacyjnej i klinicznej modelu kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca.
Szczegółowymi celami programu pilotażowego są wczesne wykrywanie niewydolności serca i określenie jej etiologii,  spowolnienie postępu niewydolności serca, optymalne wykorzystanie zasobów dostępnych w leczeniu szpitalnym w opiece nad osobami z niewydolnością serca przez wdrożenie systemu referencyjności w opiece nad osobami z niewydolnością serca i  poprawa długości i jakości życia osób z niewydolnością serca oraz ograniczenia liczby zaostrzeń niewydolności serca.
Programem pilotażowym jest objętych nie więcej niż 5000 świadczeniobiorców z rozpoznaniem niewydolności serca, w szczególności z:

 • nowym rozpoznaniem niewydolności serca w klasie NYHA II-IV,
 • rozpoznaniem niewydolności serca w klasie NYHA II-IV oraz NYHA I, jeżeli z powodu niewydolności serca osoby te uzyskiwały świadczenia w okresie ostatnich 6 miesięcy liczonych od dnia, w którym dokonano kwalifikacji do programu pilotażowego, i aktualnie pozostają pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Program pilotażowy jest realizowany zgodnie z następującymi warunkami organizacji i realizacji:

 • program pilotażowy obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w:
  a) podstawowej opiece zdrowotnej z zapewnieniem porady konsultacyjnej lekarza specjalisty w podmiotach leczniczych,
  b) ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w poradniach działających przy szpitalach (w zależności od potrzeby: porada lekarska wstępna, kompleksowa, kontrolna, porada pielęgniarska: telefoniczna, ambulatoryjna, porada psychologiczna, badania diagnostyczne oraz świadczenia z zakresu edukacji zdrowotnej),
  c) leczeniu szpitalnym w zakresie I lub II poziomu referencyjnego,
  d) rehabilitacji leczniczej, w szczególności rehabilitacji kardiologicznej realizowanej w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych i domowych (rehabilitacja hybrydowa),
 • dla realizatorów programu pilotażowego realizujących opiekę kardiologiczną w leczeniu szpitalnym w ramach programu pilotażowego ustala się dwa poziomy referencyjne:
  a) I poziom referencyjny dotyczy podmiotów leczniczych I lub II poziomu według systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej posiadających szpitalny oddział ratunkowy lub izbę przyjęć oraz możliwość świadczenia opieki jednodniowej,
  b) II poziom referencyjny dotyczy podmiotów leczniczy leczniczych III lub ogólnopolskiego poziomu według systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, realizujących świadczenia wysokospecjalistyczne, posiadających szpitalny oddział ratunkowy lub izbę przyjęć oraz możliwość świadczenia hospitalizacji jednodniowej,
 • świadczenia realizowane w programie pilotażowym mogą być udzielane w różnych lokalizacjach,
 • warunki realizacji świadczeń, w tym wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, odpowiadają wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.

Realizatorem programu pilotażowego może być świadczeniodawca posiadający umowę z NFZ w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna lub ambulatoryjna opieka specjalistyczna, lub leczenie szpitalne, lub świadczenia wysokospecjalistyczne, lub rehabilitacja lecznicza kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa, realizowana w ramach ośrodka lub oddziału dziennego, lub stacjonarnie.
Program pilotażowy jest realizowany przez ośrodki koordynujące oraz ośrodki realizujące.
Ośrodek koordynujący posiada w swojej strukturze lub zawiera umowę o współpracę z co najmniej jednym ośrodkiem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w następujących zakresach lub rodzajach świadczeń:

 • podstawowa opieka zdrowotna,
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 • leczenie szpitalne,
 • rehabilitacja lecznicza – kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa, realizowana w ramach ośrodka lub oddziału dziennego, lub stacjonarnie.

Jeżeli ośrodek koordynujący posiada w swojej strukturze komórki organizacyjne umożliwiające realizację świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich zakresach lub w wymienionych rodzajach świadczeń, może realizować program pilotażowy bez udziału ośrodków realizujących.
Załącznik nr 1 do rozporządzenia zawiera wykaz ośrodków koordynujących.

1 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 237

Rozporządzenie określa:

 • wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego,
 • warunki realizacji świadczeń gwarantowanych.

Świadczeniami gwarantowanymi są świadczenia opieki zdrowotnej, udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego, w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym , w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy zapewnia się nieodpłatnie leki i wyroby medyczne.
Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych udzielanych przez:

 • specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,
 • podstawowy zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,
 • lotniczy zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Początek strony