facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne - marzec 2019 r.

1 marca 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  408 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lutego 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

2 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra spraw wewnętrznych i administracji z 26 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 411

Rozporządzenie określa organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 1. na terenie urzędu obsługującego MSW i A oraz jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi i przez niego nadzorowanych,
 2. na terenie podmiotów leczniczych tworzonych przez MSW i A,
 3. w stosunku do pracowników jednostek, o których mowa w pkt. 1, oraz funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

W skład Inspekcji Sanitarnej wchodzą:

 • Główny Inspektor Sanitarny MSW i A,
 • państwowi inspektorzy sanitarni MSW i A powołani do wykonywania zadań na obszarze poszczególnych województw,
 • pracownicy Inspekcji Sanitarnej.

Głównego Inspektora powołuje i odwołuje MSW i A.
Inspektorów sanitarnych powołuje i odwołuje MSW i A na wniosek Głównego Inspektora.
 Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor.
Główny Inspektor może upoważnić inspektorów sanitarnych i innych pracowników Inspekcji Sanitarnej wykonujących czynności kontrolne do zawierania umów w celu wykonania czynności niezbędnych dla realizacji zadań Inspekcji Sanitarnej, w szczególności pobierania próbek do badań laboratoryjnych i przeprowadzania badań laboratoryjnych.
Dokumentem uprawniającym do wykonywania zadań Inspekcji Sanitarnej jest legitymacja Inspekcji Sanitarnej.
Inspektorzy sanitarni realizują zadania oraz posiadają kompetencje odpowiadające określonym w ustawie zadaniom i kompetencjom państwowych powiatowych oraz państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych.
Inspektorzy sanitarni są właściwi do wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
Organem rozpatrującym środki odwoławcze od decyzji i postanowień wydawanych przez inspektorów sanitarnych jest Główny Inspektor.
Główny Inspektor może podejmować wszelkie czynności należące do zakresu działania inspektora sanitarnego, jeżeli przemawiają za tym względy bezpieczeństwa sanitarnego. W tych przypadkach Główny Inspektor staje się organem pierwszej instancji.
Kierownicy jednostek organizacyjnych i podmiotów leczniczych, o których mowa w pkt. 1 i 2, każdorazowo informują Głównego Inspektora o rozpoczęciu prowadzenia działalności na terenie urzędu obsługującego MSW i A oraz jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi i przez niego nadzorowanych, na terenie podmiotów leczniczych tworzonych przez MSW i A.
Inspektor sanitarny lub upoważniony pracownik w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo do:

 • wstępu o każdej porze do obiektów, które znajdują się na terenie urzędu obsługującego ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi i przez niego nadzorowanych, na terenie podmiotów leczniczych tworzonych przez MSW i A, a w przypadku stwierdzenia albo podejrzenia choroby zakaźnej lub zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi wstępu do kwater i lokali mieszkalnych, które znajdują się na tym terenie,
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób,
 • żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych niezbędnych w dochodzeniu epidemiologicznym lub do ustalenia wykroczeń związanych ze stanem sanitarnym,
 • pobierania nieodpłatnie próbek do badań laboratoryjnych,
 • nakazania, w drodze decyzji, usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień higienicznych i zdrowotnych,
 • wydania niezbędnych ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego decyzji o unieruchomieniu obiektu, zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy lub urządzenia), wyłączeniu z eksploatacji środka transportu, wycofaniu z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo o podjęciu lub zaprzestaniu innych działań, jeżeli naruszenie wymogów higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
 • stosowania środków egzekucyjnych.

W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień sanitarnych w jednostce organizacyjnej i w podmiocie leczniczym, o których mowa w pkt. 1 i 2, mogących mieć wpływ na stan zdrowia lub życia, inspektor sanitarny zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach kierownika tej jednostki albo tego podmiotu oraz organ powołany do sprawowania nadzoru nad tą jednostką albo podmiotem.
Kierownik jednostki organizacyjnej i podmiotu leczniczego pisemnie zawiadamia właściwego inspektora sanitarnego o podjętych i wykonanych czynnościach w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu z kontroli.

6 marca 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 429 obwieszczenie ministra zdrowia z 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

7 marca 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 445 obwieszczenie ministra zdrowia z 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

12 marca 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  473 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lutego 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o  wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

15 marca 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  499 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lutego 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy– Prawo farmaceutyczne

16 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra  zdrowia z 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 401

Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, z wyłączeniem świadczeń realizowanych w szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć, wyjazdowym zespole sanitarnym typu „N” oraz zespole transportu medycznego, powinien  w przypadkach uzasadnionych medycznie zapewniać dostęp do świadczeń zespołu transportu medycznego.
W załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I „Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej” dodaje się lp. 51 w brzmieniu  Zespół transportu medycznego.

21 marca 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.   537 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lutego 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

26 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra  spraw wewnętrznych i administracji z 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 472

Rozporządzenie określa wykaz świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego:

 • samodzielnie – niezależnie od ukończenia medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra  spraw Wewnętrznych i administracji,
 • samodzielnie – w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych,
 • pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem

– wykonującego zadania zawodowe w Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

27 marca 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.   576 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

29 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia  z 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 494

29 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia  z 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 490

29 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia  z 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 582

5 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie  ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 7 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 532

Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

 • państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia utworzonych przez ministra zdrowia,
 • wojewódzkich centrach zdrowia publicznego.

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2019 r.

Początek strony