facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne - kwiecień-maj 2019 r.

1 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 612 obwieszczenie ministra zdrowia z 18 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii

8 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  645 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

9 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  662 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

10 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie   ministra obrony narodowej z 8 marca 2019 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest minister obrony narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 564

12 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  688 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

19 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 736 obwieszczenie ministra zdrowia z 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

19 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 728 obwieszczenie ministra zdrowia z 18 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie  wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

25 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie   ministra zdrowia z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktury danych udostępnianych z tego rejestru, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 744

26 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 786 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

26 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 784 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

27 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie   ministra zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 689

Rozporządzenie określa:

 • zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
 • sposób gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i tryb przekazywania informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych,
 • wzór indywidualnego kwestionariusza sprawozdawczego osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych.

Kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, wyznacza osobę odpowiedzialną za bieżący kontakt z Krajowym Biurem  w ramach systemu zbierania danych.
Kierownik podmiotu leczniczego przekazuje do Krajowego Biura  informację o tej osobie,  zawierającą jej imię i nazwisko oraz numer telefonu służbowego.
Kierownik podmiotu leczniczego bez zbędnej zwłoki powiadamia Krajowe Biuro  o zmianach danych.
Informacje na temat osób zgłaszających się do leczenia są gromadzone w indywidualnym kwestionariuszu sprawozdawczym osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, w warunkach zapewniających ochronę dóbr osobistych osoby zgłaszającej się do leczenia.
Kwestionariusz wypełnia osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych, na podstawie wywiadu przeprowadzanego z pacjentem w czasie jego pierwszej wizyty w podmiocie leczniczym.
Osoba wypełniająca kwestionariusz ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości odmowy udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytania kwestionariusza, jeżeli udzielenie odpowiedzi naruszałoby w ocenie pacjenta jego poczucie intymności lub godności.
Jeżeli ze względu na stan pacjenta lub potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu terapii nie jest możliwe zebranie informacji objętych kwestionariuszem w czasie pierwszej wizyty, dopuszcza się wypełnienie kwestionariusza w trakcie dwóch kolejnych wizyt.
Kwestionariusz wypełnia się w postaci papierowej lub z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej.
Dostęp do aplikacji elektronicznej jest zapewniany przez Krajowe Biuro  bezpośrednio podmiotom leczniczym.
Wzór kwestionariusza jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Kwestionariusz wypełnia się ponownie w przypadku, gdy pacjent:

 • zakończy leczenie w danym podmiocie leczniczym, w tym w sposób niezaplanowany, i po raz kolejny zgłasza się do tego samego podmiotu,
 • zgłasza się na wizytę do podmiotu leczniczego udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, po co najmniej sześciomiesięcznej przerwie w leczeniu.

Podmiot leczniczy informuje bez zbędnej zwłoki Krajowe Biuro o każdym przypadku zakończenia leczenia, w tym w sposób niezaplanowany.

27 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  rady ministrów z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, nowymi substancjami psychoaktywnymi, prekursorami kategorii 1, lub ich preparatami, oraz środkami zastępczymi, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 738

Rozporządzenie określa:

 • podmioty uprawnione do niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, prekursorów kategorii 1, lub ich preparatów, oraz środków zastępczych, uzyskanych w drodze czynności i działań przez jednostki organizacyjne administracji rządowej i Żandarmerii Wojskowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz przez jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej,
 • szczegółowy tryb i warunki przechowywania oraz niszczenia środków narkotycznych.

30 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  prezesa rady ministrów
z 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 778

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 767

Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia rozpoczyna się nie później niż w terminie do dnia 31 maja. Ogłoszenie w sprawie konkursu dyrektor Krajowego  Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zamieszcza na stronie internetowej Biura.

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 766

Rozporządzenie określa:

 • wymagania, jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia w dziedzinie uzależnień,
 • ramowe programy szkoleń w dziedzinie uzależnień,
 • tryb i sposób przeprowadzania egzaminu końcowego,
 • skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin końcowy,
 • wzory certyfikatów: instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra finansów z  29  kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 820

Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb odliczania od podatku należnego lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, a także warunki i tryb zwrotu przez podatnika tych  kwot oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z ich odliczeniem albo zwrotem, powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu.

7 maja 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 835 obwieszczenie ministra finansów z 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

8 maja 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 852 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

8 maja 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 849 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

13 maja 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 886 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

13 maja 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 885 obwieszczenie ministra zdrowia z 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

21 maja 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 952  obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

22 maja 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 965  obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich

22 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 9 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 832

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy porównaniu ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej uwzględnia się m.in. czy świadczeniodawca  posiada ważną pozytywną opinię wojewody lub ministra zdrowia o celowości inwestycji, albo ważną pozytywną opinię w sprawie protestu.
Powyższe kryterium zostało uwzględnione w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

25 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno‑Skarbowej i Służby Ochrony Państwa, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 921

Rozporządzenie określa:

 • wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celno‑Skarbowej i Służbie Ochrony Państwa, z tytułu których funkcjonariuszowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie,
 • sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy wymienionych służb,
 • wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy.

28 maja 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 993  obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Początek strony