facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne czerwiec-lipiec 2019 r.

Przepisy prawne czerwiec-lipiec 2019 r. medium

1 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 21 maja 2019 r. w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1017

Ramowy program kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej określa założenia organizacyjno-programowe, treści nauczania, zajęcia teoretyczne w trybie stacjonarnym, zajęcia teoretyczne w formie e-learningowej, zajęcia praktyczne w trybie stacjonarnym, wykaz umiejętności
plan nauczania zawierający rozkład zajęć oraz warunki ukończenia kursu.

1 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1020

5 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra infrastruktury z 9 maja 2019 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej centrum medycyny lotniczej
oraz wzoru certyfikatu centrum medycyny lotniczej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 958

6 czerwca 2019 r. weszła w życie  ustawa z 26 kwietnia 2019  r. o Narodowej Strategii Onkologicznej, opublikowana w Dz. U. z 2019r. poz. 969

Rada Ministrów przyjmuje Narodową Strategię Onkologiczną na lata 2020–2030.  
Celem Strategii jest:

 • -obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia,
 • poprawa profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych,
 • rozwój systemu opieki zdrowotnej w obszarze onkologii przez koncentrację działań wokół chorego i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia chorych i ich rodzin,
 • zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w obszarze onkologii, udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
 • opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych, które zapewnią chorym równy dostęp do koordynowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej w obszarze onkologii,
 • rozwój działalności szkoleniowej i edukacji oraz kształcenia kadr medycznych w obszarze onkologii,
 • rozwój badań naukowych mających na celu poprawę i wzrost efektywności oraz innowacyjności leczenia chorób nowotworowych.

Podmiotami realizującymi działania określone w Strategii są organy i instytucje publiczne oraz podmioty działające w systemie ochrony zdrowia i są one obowiązane do współpracy na rzecz realizacji Strategii.
Podmioty te mogą współdziałać z samorządami zawodów medycznych, organizacjami społecznymi, w tym organizacjami zrzeszającymi pacjentów, do których zadań statutowych należy ochrona praw chorych na choroby nowotworowe, oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wsparciem działań określonych w Strategii.
Strategia jest finansowana ze środków publicznych, ale  może być również finansowana ze środków innych niż publiczne, w przypadku gdy taki sposób finansowania wynika z harmonogramu jej wdrażania.
Minister zdrowia koordynuje działania określone w Strategii, monitoruje realizację oraz opracowuje roczne sprawozdanie z realizacji Strategii.
Projekt Strategii, aktualizacji oraz harmonogramu jej wdrażania opracowuje Zespół do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej działający przy ministrze zdrowia.

6 czerwca 2019 r. weszła w życie  ustawa z 26 kwietnia 2019  r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2019r. poz. 959

Zakazane jest nabywanie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą produktu leczniczego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego objętych refundacją, w innym celu niż udzielanie przez ten podmiot świadczenia opieki zdrowotnej na terytorium RP.
Zakazane jest zbywanie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą produktu leczniczego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego objętych refundacją,  poza przypadkiem apteki szpitalnej zaopatrującej w leki  podmioty lecznicze wykonujące na terytorium RP działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, na podstawie zawartej umowy.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że podmiot wykonujący działalność leczniczą naruszył powyższy zakaz, organ Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej informuje o tym właściwy organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Kto zbywa produkt leczniczy z naruszeniem powyższego zakazu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Jeżeli przedmiotem zbycia jest produkt leczniczy zamieszczony w wykazie ogłoszonym przez Ministra Zdrowia sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Zgodnie z nowelizacją  ustawy o działalności leczniczej, w przypadku nabycia lub zbycia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wbrew zakazowi określonemu w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne, organ prowadzący rejestr, w drodze decyzji, nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości dwukrotnej wartości nabytych lub zbytych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

7 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra spraw wewnętrznych i  administracji z 23 maja 2019 r.  w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w policji, straży granicznej, służbie ochrony państwa i państwowej straży pożarnej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1046

7 czerwca 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 obwieszczenie ministra inwestycji i rozwoju z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

11 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  1077 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 maja 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

12 czerwca 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 1085 obwieszczenie ministra zdrowia z 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu

17 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  1127 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 maja 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

18 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  Rady Ministrów z 8 maja 2019 r.  w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1027

W ramach wymiany informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej, zwłaszcza o stanach chorobowych mogących mieć związek z zagrożeniami środowiska służby lub sposobem jej pełnienia:

 • jednostki medycyny pracy przekazują właściwej terytorialnie rejonowej komisji lekarskiej, na jej wniosek, zbiorcze, zanonimizowane informacje dotyczące:
  • długotrwałej niezdolności do służby funkcjonariuszy oraz jej przyczyn,
  • rozpoznania choroby zakaźnej u funkcjonariuszy, przy której istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby,
  • badań profilaktycznych,
 • jednostki medycyny pracy przekazują ponadto, zbiorcze informacje dotyczące czynników szkodliwych występujących w środowisku służby oraz wniosków zmierzających do ich likwidacji,
 • rejonowa komisja lekarska przekazuje jednostkom medycyny pracy działającym na obszarze jej właściwości terytorialnej, na ich wniosek, zbiorcze, zanonimizowane informacje dotyczące:
  • problemów zdrowotnych i chorób z zakresu zdrowia psychicznego występujących u funkcjonariuszy,
  • stwierdzenia choroby zakaźnej u funkcjonariuszy, przy której istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby.

W ramach udostępniania dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia funkcjonariuszy lub warunków pełnienia służby:

 • jednostki medycyny pracy przekazują właściwej terytorialnie rejonowej komisji lekarskiej, na jej wniosek, w celu oceny stanu zdrowia funkcjonariuszy, z uwzględnieniem warunków pełnionej przez nich służby, dokumentację obejmującą kopie:
  • karty badań profilaktycznych,
  • dokumentacji przebiegu służby w zakresie dotyczącym warunków jej pełnienia,
  • dokumentacji związanej z podejrzeniem albo rozpoznaniem choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby,
 • rejonowa komisja lekarska przekazuje jednostkom medycyny pracy działającym na obszarze jej właściwości terytorialnej, na ich wniosek, w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami, z uwzględnieniem całokształtu informacji o stanie ich zdrowia, dokumentację obejmującą kopie:
  • orzeczenia o stopniu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby,
  •  orzeczenia ustalającego zdolność do służby albo zdolność do służby z ograniczeniem,
  • orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego,
  • protokołów powypadkowych.

Komisje lekarskie na wniosek jednostek medycyny pracy:

 • prowadzą wspólną działalność szkoleniową obejmującą organizowanie szkoleń z zakresu medycyny pracy oraz orzecznictwa lekarskiego celem wymiany wiedzy i doświadczeń,
 • podejmują działania w zakresie współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej.

Wytyczne dotyczące współdziałania komisji lekarskich z jednostkami medycyny pracy są określone na wniosek komisji lekarskich albo jednostek medycyny pracy.

20 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia 13 czerwca 2019 r.  w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1150

25 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 maja 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

25 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  1175 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 czerwca 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy

28 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 29 maja 2019 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1099

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.
Szkolenie okresowe pracownika nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą  wynika, że jest to konieczne.
W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika,  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.
Powyższy przepis stosuje się odpowiednio, gdy z dokonanej oceny ryzyka, wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika stało się konieczne. Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.

Przepisy rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią, że szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe odbywają:

 1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami,
 2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 3. pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
 5. pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 6. pracownicy niewymienieni w pkt. 1–5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Szkolenie okresowe osób wymienionych w pkt. 1 i 3–6 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Zgodnie z ramowym programem szkolenie jest przeznaczone dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych.
Karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp wydane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc.
Karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być nadal stosowane zgodnie z dotychczasowym wzorem bez obowiązku stawiania na nich pieczęci lub pieczątek, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2019 r.

28 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  1205 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 czerwca 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

28 czerwca 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 1199 obwieszczenie ministra zdrowia z 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

29 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 21 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1201

29 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1196

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej w przypadku leczenia dzieci są zobowiązani zapewnić, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. aby równoważnik etatu pielęgniarek lub położnych na 1 łóżko nie był niższy, niż określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 11 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

1 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1207

Rozporządzenie określa zakres niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, w tym sposób obliczania średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji, w tym w harmonogramie przyjęć, oraz ich przekazywania ministrowi zdrowia, NFZ lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji oraz wzory dokumentów.  

1 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1213

Szpitalny oddział ratunkowy udziela świadczeń opiek i zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego:

 • -przetransportowanych przez:
  • zespoły ratownictwa medycznego,
  • jednostki współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
  • zespoły wyjazdowe, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej,
  • lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze,
  • podmioty realizujące transport sanitarny na podstawie zlecenia lekarza albo felczera, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • zgłaszających się samodzielnie.
  Oddział organizuje się w szpitalu, w którym w lokalizacji oddziału znajdują się co najmniej:
 • oddział chirurgii ogólnej z częścią urazową, a w przypadku szpitala, który zgodnie z postanowieniami regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą,  udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie osobom do 18. roku życia lub osobom po ukończeniu 18. roku życia, którym świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane jako kontynuacja wcześniej udzielanych świadczeń – oddział chirurgii dziecięcej,
 • oddział chorób wewnętrznych, a w przypadku szpitala, który zgodnie z postanowieniami regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą,  udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie osobom do 18. roku życia lub osobom po ukończeniu 18. roku życia, którym świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane jako kontynuacja wcześniej udzielanych świadczeń – oddział pediatrii,
 • oddział anestezjologii i intensywnej terapii, a w przypadku szpitala, który zgodnie z postanowieniami regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą,  udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie osobom do 18. roku życia lub osobom po ukończeniu 18. roku życia, którym świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane jako kontynuacja wcześniej udzielanych świadczeń – oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci,
 • pracownia diagnostyki obrazowej,
 • miejsce udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W skład oddziału wchodzą obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno-zabiegowy, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji, konsultacyjny oraz
zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Osoby zgłaszające się samodzielnie:

 • pobierają w automacie biletowym bilet z oznaczeniem indywidualnego numeru oraz czasu przybycia do oddziału,
 • są niezwłocznie poddawane segregacji medycznej, w przebiegu której ich stan zdrowia jest oceniany pod względem ustalenia priorytetu udzielania im świadczeń zdrowotnych i przypisania do jednej z pięciu kategorii, zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia  świadczeń zdrowotnych,
 • są rejestrowane na stanowisku rejestracji medycznej,
 • oczekują na pierwszy kontakt z lekarzem i kolejne etapy udzielenia im świadczeń zdrowotnych,

 Segregacji medycznej osób przewiezionych do szpitalnego oddziału ratunkowego, dokonuje pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu, przez przeprowadzenie wywiadu medycznego i zebranie danych służących ocenie stanu zdrowia i zakwalifikowaniu do jednej z kategorii stopnia pilności udzielenia jej świadczeń zdrowotnych, z wykorzystaniem systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym.

W razie potrzeby w ramach segregacji medycznej dodatkowo jest dokonywany pomiar poziomu glukozy we krwi włośniczkowej i temperatury ciała oraz jest wykonywane badanie EKG.

W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej osoba przewieziona do szpitalnego oddziału ratunkowego jest przydzielana do jednej  z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia jej świadczeń zdrowotnych, gdzie:

 • kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem,
 • kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut,
 • kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut,
 • kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut,
 • kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

Pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu informują osobę przetransportowana do szpitalnego oddziału ratunkowego  lub osobę jej towarzyszącą o przydzielonej kategorii pilności oraz o liczbie osób i maksymalnym przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem.
Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Za osoby przewiezione do oddziału przez zespoły, jednostki lub uprawnione podmioty  bilet pobiera członek tego zespołu, jednostki lub podmiotu.
Osoby przewiezione pozostają na terenie oddziału pod opieką pielęgniarki systemu, ratownika medycznego lub lekarza systemu i w razie potrzeby poddawane są ocenie ich stanu klinicznego. Ocena stanu klinicznego dokonywana jest nie rzadziej niż co 90 minut, licząc od chwili pobrania biletu, a jej wyniki są odnotowywane w dokumentacji medycznej.

Minimalne zasoby kadrowe oddziału stanowią:

 1. ordynator oddziału (lekarz kierujący oddziałem) będący lekarzem posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej,
 2. pielęgniarka oddziałowa będąca pielęgniarką systemu albo ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, posiadający wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letni staż pracy w oddziale, koordynujący pracę osób, o których mowa w pkt. 4 i 5,
 3. lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym do spełnienia warunków dotyczących czasu oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem w poszczególnych kategoriach pilności, przy czym co najmniej jeden lekarz przebywający stale w oddziale będący lekarzem systemu,
 4. pielęgniarki lub ratownicy medyczni w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym do zapewnienia realizacji zadań związanych z segregacją medyczną,
 5. rejestratorki medyczne oraz personel pomocniczy oddziału w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym do spełnienia warunków dotyczących czasu oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem w poszczególnych kategoriach pilności.
  Ordynator oddziału (lekarz kierujący oddziałem) lub wyznaczony przez niego spośród lekarzy systemu, o których mowa w pkt. 3, lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej-lekarz dyżurny oddziału, koordynują pracę oddziału w systemie całodobowym.
  Lekarz dyżurny oddziału:
 • udziela świadczeń zdrowotnych w oddziale,
 • kieruje pacjenta na leczenie do oddziałów szpitala, w którym działa oddział ratunkowy,
 • odmawia przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • potwierdza lub wystawia skierowanie z oddziału na leczenie w innym szpitalu,
 • wystawia zlecenie na lotniczy transport sanitarny.

Dopuszcza się udział personelu realizującego świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w oddziale.

Do 31 grudnia 2020 r. ordynatorem oddziału (lekarzem kierującym oddziałem), a do 31 grudnia 2026 r. wyznaczonym lekarzem ( lekarzem dyżurnym oddziału)  jest lekarz systemu.
Obszar stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego,  zapewniający pomieszczenie na wyroby medyczne i produkty lecznicze, system alarmowo-wyjazdowy oraz system łączności wewnątrzszpitalnej, zaplecze socjalne oraz sanitarno-higieniczne dla członków zespołów ratownictwa medycznego, magazyn sprzętu oraz miejsce wyposażone w źródła energii elektrycznej i wody, funkcjonujący 1 lipca 2019 r., może wchodzić w skład oddziału do 31 grudnia 2019 r.

2 lipca 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  1222 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 czerwca 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o  publicznej służbie krwi

3 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, opublikowana w Dz. U. z 2019r. poz. 1128

Zgodnie z  przepisami  ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w podmiocie leczniczym, wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

Pacjent ponosi koszty realizacji prawa  do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

Wysokość opłaty rekompensującej poniesione koszty ustala kierownik podmiotu leczniczego.
Informacja o wysokości opłaty oraz sposobie jej ustalenia, a także o zwolnieniach z jej wnoszenia jest jawna i udostępniana w lokalu zakładu leczniczego podmiotu leczniczego.

Na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, za zgodą świadczeniodawcy, obowiązywanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, realizowanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, może zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do 30 czerwca 2021 r.

Dyrektor kieruje wniosek do wszystkich świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które nie zostały wypowiedziane na dzień nadania wniosku.

4 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przez cewnikowej  trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1236

6 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1253

Realizacja recepty elektronicznej i papierowej , na której nie wpisano  danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z przepisami ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania przez farmaceutę zmian określonych w rozporządzeniu.

8 lipca 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 1259 obwieszczenie ministra zdrowia z 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

9 lipca 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 1267 obwieszczenie ministra zdrowia z 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

16 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1310

Rozporządzenie określa  minimalne funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz sposób jego utrzymania i działania w sytuacji awarii i zarządzania , a także minimalne wyposażenie stanowisk pracy Systemu w dyspozytorni medycznej, w miejscu stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego, w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez zespół ratownictwa medycznego i na stanowisku pracy wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

19 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1136

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, biorąc pod uwagę:

 • wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,
 • w przypadku dorosłych:
  • okres, jaki upłynął od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej – nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od tej daty,
  • zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, nie
   częściej niż raz na 18 miesięcy.

Uchylony został przepis stanowiący, że w skierowaniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może określić, po uwzględnieniu czynników, o których mowa wyżej, miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Wybór miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej dokonany przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wiążący dla oddziału wojewódzkiego NFZ.
Skierowanie, w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia przez lekarza, pod rygorem utraty ważności skierowania, przesyła się do oddziału wojewódzkiego NFZ w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „skierowanie na leczenie uzdrowiskowe” albo „skierowanie na rehabilitację uzdrowiskową”. Skierowanie może być przesłane przez świadczeniobiorcę wskazanego w skierowaniu.
Uchylony został przepis, zgodnie z którym skierowanie wraz z aktualnymi wynikami badań oraz kartą informacyjną z leczenia szpitalnego, w przypadku gdy leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego, podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia.
Skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

19 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 16 lipca 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1344

19 lipca 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  1350 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 czerwca 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych

20 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 19 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1356

Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań  kandydata lub ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie kierowcy lub uzyskania  umiejętności kierowania pojazdem silnikowym oraz kandydata  lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w powyższym zakresie, są jednostki organizacyjne służby medycyny pracy, właściwe ze względu na siedzibę szkoły.
Uchylony został przepis o opłatach za badania lekarskie.

24 lipca 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.1373 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12 czerwca 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

26 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1285

Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień są realizowane w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych,  leczenia uzależnień oraz w izbie przyjęć, dziennych psychiatrycznych i leczenia uzależnień, ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz leczenia uzależnień.

Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży oraz w warunkach  stacjonarnych leczenia uzależnień w zakresie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) albo leczenia zespołów abstynen¬cyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji), zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

29 lipca 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1405 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 czerwca 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

31 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 26 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1409

W wykazie świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania dodane zostały świadczenia w ramach leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka.

31 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  Rady Ministrów z 31 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1434

1 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 11 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1335

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej jest obowiązany pisemnie informować kierującego świadczeniobiorcę lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania, oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.
Kierujący lekarz lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego albo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie ma możliwości samodzielnego zweryfikowania zasadności ordynowanych, w ramach leczenia specjalistycznego, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
Świadczeniodawca jest obowiązany do poinformowania w formie pisemnej dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ o osobach upoważnionych do reprezentowania świadczeniodawcy przed Funduszem, w tym w zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z przeprowadzaniem kontroli realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Zmiany dotyczące wymienionych osób, wymagają zgłoszenia dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie, a w przypadku zmian, których nie można było wcześniej przewidzieć, w dniu ich zaistnienia.

1 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1325

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2019 r.

Początek strony