facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne sierpień- wrzesień 2019 r.

6 sierpnia 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  1471 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 czerwca 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

6 sierpnia 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  1473 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 czerwca 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

20 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy– Prawo farmaceutyczne , opublikowana w Dz. U. z 2019r. poz. 1542

Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może zbyć produkt leczniczy w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, w produkty lecznicze o kategorii dostępności- wydawane bez przepisu lekarza, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym.
Zbycie wymienionych produktów leczniczych może podlegać ograniczeniu także ze względu na zawartość w nich substancji czynnych, które z uwagi na dawkowanie lub możliwość wystąpienia działań niepożądanych mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo lub skuteczność stosowania produktów leczniczych.
Minister zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz substancji czynnych w produktach leczniczych wydawanych bez recepty, które nie mogą być zbywane w celu zaopatrzenia wymienionych wyżej podmiotów, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, mając na względzie ochronę zdrowia publicznego.

21 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1562

22 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1573

27 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1511

29 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1629

Zmiana rozporządzenia dotyczy przeznaczenia przez świadczeniodawców oraz podwykonawców środków otrzymanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  leczenie szpitalne oraz ratownictwo medyczne, w taki sposób, aby zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych dla ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu w wysokości 1200 zł miesięcznie, za okres od  1 lipca 2019 r. do  31 marca 2020 r.

29 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1628

Świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, za pośrednictwem serwisów internetowych,  informację według stanu na 1 sierpnia 2019 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu.
Świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza powyższą  Informację w 2019 r., także według stanu na 1 października 2019 r. i przekazuje do 14 października 2019 r.

30 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym– Dieta Mamy”, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1537

Celem głównym programu pilotażowego pod nazwą „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy ”jest wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych oraz propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji.
Celami szczegółowymi pilotażu są: podniesienie jakości żywienia pacjentek i  zwiększenie satysfakcji z hospitalizacji,  zwiększenie wiedzy pacjentek dotyczącej zasad zdrowego żywienia i wyrobienie dobrych nawyków w zakresie właściwego odżywiania oraz spełnienie przez świadczeniodawców warunków przygotowywania posiłków.
Realizatorem pilotażu może być świadczeniodawca, który posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na jednym z następujących oddziałów o profilu:  neonatologicznym,  położniczo-ginekologicznym,  ginekologicznym,  patologii ciąży, położniczym, położnictwa i neonatologii lub
ginekologii onkologicznej,  zapewnia wyżywienie zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu oraz  zapewnia udział dietetyka w realizacji pilotażu.
Okres realizacji pilotażu obejmuje etap jego organizacji, który trwa 24 miesiące od dnia  podpisania umowy na realizację pilotażu z NFZ oraz etap ewaluacji pilotażu, który trwa 12 miesięcy od zakończenia pierwszego etapu.

30 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1640

Warunki szczegółowe, jakie są zobowiązani spełniać świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia, mają zastosowanie do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w wyniku postępowań w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami wszczętych po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ jest zobowiązany w terminie 3 miesięcy  do przedstawienia świadczeniodawcom udzielającym świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży określonych w rozporządzeniu, propozycji zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących postanowienia dotyczące wymagań w zakresie personelu, zakresu udzielanych świadczeń i ich organizacji a, także pozostałych wymagań oraz sposobu i poziomu ich finansowania.

1 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2019r. poz. 1096

Świadczeniobiorcom przysługuje, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawa.
Zlecenie na zaopatrzenie i zlecenie naprawy wystawia się zgodnie ze wzorem:

  • określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia,
  • uproszczonym, jeżeli został określony przez Ministra Zdrowia, a potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i weryfikacja zlecenia następują za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ.

Zlecenie na zaopatrzenie i zlecenie naprawy wystawiane zgodnie ze wzorem uproszczonym zawiera co najmniej numer PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku jego braku – datę urodzenia, płeć oraz serię i numer paszportu albo serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Zlecenia mogą być wystawiane po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym świadczeniobiorcy lub badaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a w przypadku zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie – także na podstawie dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.

NFZ dokonuje:

  • potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę na etapie wystawiania zlecenia oraz na etapie jego przyjęcia do realizacji,
  • weryfikacji zlecenia na etapie wystawienia zlecenia.

Weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,  odbywają się za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ
 W przypadku braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ,  weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na etapie wystawiania zlecenia są dokonywane w siedzibie wybranego przez świadczeniobiorcę oddziału wojewódzkiego Funduszu.
Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia.
Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, z wyłączeniem zleceń na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacji, mogą zostać wystawione ze wskazaniem daty, po której mogą zostać zrealizowane, jednakże nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem okresu użytkowania poprzednio wydanego wyrobu medycznego tożsamego ze wskazanym w zleceniu. Realizacja zlecenia może nastąpić po upływie okresu użytkowania poprzednio wydanego wyrobu medycznego tożsamego ze wskazanym w zleceniu.
 Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, są wystawiane na okres nie dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia ich wystawienia.
Ustawa dokonała nowelizacji  ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 30 czerwca 2019 r.

Do 31 grudnia 2019 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy są wystawiane, potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach.
 W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. świadczeniodawcy, w porozumieniu z NFZ, mogą wystawiać i realizować zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy na zasadach określonych przepisami ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach:

  • wystawione,
    wystawione i potwierdzone

– są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

W okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. świadczeniodawcy, w porozumieniu z NFZ, mogą wystawiać i realizować zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy na zasadach określonych przepisami ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Ustawa dokonała również nowelizacji  ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 30 czerwca 2019 r.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. wydatki związane z utworzeniem TOPSOR i jego wdrożeniem w szpitalnych oddziałach ratunkowych mogą być dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister zdrowia, na podstawie umowy zawartej między ministrem zdrowia a podmiotem leczniczym.
Szpitalne oddziały ratunkowe wdrożą system TOPSOR oraz segregację medyczną:

  • do 1 października 2019 r., w przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych znajdujących się w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest minister, uczelnia medyczna w albo samorząd województwa,
  • do 1 stycznia 2021 r., w przypadku pozostałych szpitalnych oddziałów ratunkowych.

1 września 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1555

Początek strony