facebook

Medium link

Rachunek - faktura

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązują zmodyfikowane zasady w zakresie danych wpisywanych na fakturze za wykonane usługi medyczne.
Fakturą, w aktualnym stanie prawnym jest każdy dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie(w tym rachunek).
Oznacza to, że nie trzeba zmieniać druków rachunków na druki z napisem faktura, albowiem nazwa dokumentu nie ma znaczenia, jeżeli zawiera on wymagane przepisami dane. Jednak na rachunkach należy dopisywać podstawę zwolnienia z VAT o czym poniżej.

W związku z faktem, iż lekarze i lekarze dentyści świadczą usługi w zakresie opieki zdrowotnej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a tym samym korzystają z ustawowego zwolnienia z podatku VAT, wystawiany rachunek/faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia,
 2. numer kolejny,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 7. kwotę należności ogółem,
 8. wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, na podstawie której podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Nowością w stosunku do poprzedniego stanu prawnego jest obowiązek wskazania na rachunku/fakturze podstawy prawnej zwolnienia od podatku.

Dla lekarzy oznacza to, że:

 • w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych generalnie jako podstawę zwolnienia należy wpisać art. 43 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,
 • w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz podmiotów leczniczych, na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów kontraktowych jako podstawę należy wpisać art. 43 ust. 1 pkt. 18a ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,
 • w przypadku usług, które nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia np. usługi o charakterze estetycznym, sporządzanie opinii jako biegły sądowy lub na rzecz firmy ubezpieczeniowej, a kwota uzyskana za te usługi nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym lub proporcjonalnie w danym roku kwoty 150.000 zł, rachunek/faktura nie musi zawierać podstawy prawnej zwolnienia.
Początek strony