facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne październik 2019 r.

2 września 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 1678 obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi
w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

6 września 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 1708 obwieszczenie ministra Zdrowia z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

6 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1703

Rozporządzenie określa ramowe procedury przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego, a także dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.
Ramowe procedury obejmują:

 • przyjmowanie i obsługę zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu,
 • postępowanie w przypadku:
  • przyjmowania zgłoszenia wraz z nadaniem kodu pilności:
   KOD 1 – niezbędny natychmiastowy wyjazd zespołu ratownictwa medycznego o najkrótszym przewidywanym czasie dotarcia na miejsce zdarzenia w związku ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego wymagającym natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych,
   KOD 2 – niezbędny wyjazd zespołu ratownictwa medycznego do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego wymagającego podjęcia medycznych czynności ratunkowych,
  • odmowy przyjęcia zgłoszenia,
  • ponownego wezwania do wcześniej nieprzyjętego zgłoszenia,
  • utrzymania połączenia telefonicznego z osobą wzywającą będącą na miejscu zdarzenia,
  • ponaglenia do już przyjętego zgłoszenia,
 • dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego,
 • postępowanie w przypadku:
  • przyjmowania zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu spoza rejonu operacyjnego obsługiwanego przez daną dyspozytornię medyczną,
  • konieczności użycia zespołu ratownictwa medycznego spoza rejonu operacyjnego,
  • uruchomienia zastępowalności dyspozytorni medycznych,
  • wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych,
  • konieczności uruchomienia jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

10 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym , opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1713

19 września 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  1781 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych

20 września 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  1792 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 września 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe

27 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 21 sierpnia  2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych  , opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1745

1 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 24 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1062

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, są obowiązani dostosować się do 1 stycznia 2021 r. do warunków czasowych realizacji świadczenia.

Załącznik do rozporządzenia określa warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów.
W wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń dodano przepisy dotyczące kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi.

1 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1061

W wykazie kompleksowych świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji dodane zostały przepisy dotyczące
kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi- moduł rehabilitacja

1 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1060

W wykazie świadczeń gwarantowanych w przypadku innych świadczeń ambulatoryjnych dodane zostały przepisy dotyczące kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi- moduł diagnostyka.

2 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1441

Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do:

 • pracowni immunologii transfuzjologicznej wykonujących badania immunohematologiczne oraz
 • banków krwi świadczących usługi przechowywania i wydawania krwi i jej składników

– na rzecz podmiotów leczniczych, innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz, w zakresie badań immunohematologicznych, na rzecz osób fizycznych, jeżeli przepisy rozporządzenia nie zawierają regulacji skierowanych wprost do tych podmiotów.

Leczenie krwią i jej składnikami w podmiocie leczniczym organizuje się w sposób zapewniający:

 • niezwłoczne, całodobowe zaopatrzenie jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego w krew i jej składniki,
 • badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej, takie jak grupa krwi i próba zgodności krwi dawcy i biorcy przed przetoczeniem, warunkujące bezpieczne przetaczanie krwi i jej składników oraz kwalifikujące kobiety RhD ujemne do podania immunoglobuliny anty-RhD podczas ciąży lub po porodzie,
 • identyfikację i rejestrowanie wszelkich niepożądanych zdarzeń i niepożądanych reakcji, w szczególności poważnych niepożądanych zdarzeń i poważnych niepożądanych reakcji związanych z przetoczeniem, a także sporządzanie raportów o tych zdarzeniach i reakcjach.

Lekarz wypisuje zamówienie indywidualne na krew lub jej składniki na podstawie potwierdzonego wyniku badania grupy krwi pacjenta, informacji dotyczących poprzednich przetoczeń oraz szczególnych wskazań dotyczących krwi lub jej składnika.
Na podstawie wyniku badania grupy krwi,  lekarz wypełnia zamówienie indywidualne na krew i jej składniki, które jest przekazywane do banku krwi lub do właściwego centrum.

Lekarz i uprawniona do tego pielęgniarka lub położna, którzy dokonali oceny zgodności krwi lub jej składnika z grupą krwi biorcy krwi, składają swój podpis na wyniku próby zgodności wraz z datą i godziną dokonania oceny albo na innym dokumencie wydanym przez bank krwi jednoznacznie wskazującym, dla kogo dany składnik krwi jest przeznaczony. Dokonują ponadto oceny wizualnej krwi lub jej składników.

W przypadku przetaczania składnika krwi niewymagającego przed podaniem wykonania próby zgodności: osocza, KKP oraz krioprecypitatu, lekarz i uprawniona do tego pielęgniarka albo położna składają swój podpis na druku wydania, który jest wydawany ze składnikiem krwi, z datą i godziną rozpoczęcia przetoczenia.

Datę i godzinę rozpoczęcia przetoczenia zawartości każdego pojemnika należy ponadto wpisać w książce transfuzyjnej, w wyniku próby zgodności oraz w karcie znieczulenia ogólnego, jeżeli obowiązuje, a na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii – w karcie obserwacji pacjenta, a także po dokonanej ocenie zgodności z wynikiem grupy krwi pacjenta.

Przed rozpoczęciem przetoczenia lekarz lub uprawniona do tego pielęgniarka lub położna dokonują oceny wizualnej krwi lub jej składników.

W przypadku rozbieżności wykrytych podczas kontroli zgodności krwi lub jej składnika, w szczególności z danymi biorcy krwi, nie wolno przetaczać tej jednostki krwi lub tego składnika.

W takiej sytuacji krew lub jej składnik zwraca się do banku krwi wraz z protokołem zawierającym informację o przyczynie zwrotu i wynikiem próby zgodności, jeżeli jest wymagana. O możliwości ponownego wydania krwi lub jej składnika decyduje kierownik banku krwi lub osoba przez niego upoważniona.

Lekarz odpowiedzialny za przetoczenie jest obecny w chwili rozpoczęcia przetoczenia zawartości każdego pojemnika z krwią lub jej składnikami.

Osoba wykonująca przetoczenie jest obowiązana do obserwacji pacjenta bezpośrednio przed przetoczeniem, po 15 minutach od rozpoczęcia przetoczenia każdej jednostki krwi lub jej składnika, a po zakończeniu przetoczenia zmierzyć i zarejestrować ciepłotę ciała, tętno i ciśnienie tętnicze krwi pacjenta.

Lekarz odpowiedzialny za przetoczenie lub wyznaczona przez niego pielęgniarka lub położna oraz lekarz przejmujący opiekę nad pacjentem są odpowiedzialni za obserwację pacjenta podczas przetoczenia oraz przez 24 godziny od zakończenia przetoczenia. Lekarz może podjąć decyzję o krótszej obserwacji pacjenta, jednak nie może być ona krótsza niż 12 godzin.

Dotychczasowe karty identyfikacyjne grupy krwi mogą być wydawane do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

4 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 5 września 2019 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1786

Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych, w tym przeznaczenie pomocy, rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą sposób kumulowania pomocy oraz maksymalne wielkości pomocy.

Do pomocy, o której mowa wyżej, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Pomoc publiczna jest udzielana za pośrednictwem Agencji na badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe, usługi doradcze, pomoc szkoleniową, wspieranie innowacyjności,  wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową.

Pomoc de minimis jest udzielana za pośrednictwem Agencji na wykonanie studium wykonalności, wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, oraz innych form ich transferu do gospodarki.

 

Początek strony