facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne listopad 2019 r.

5 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 20 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1887

Zmiany zostały wprowadzone w zakresie leczenia szpitalnego – leczenia jednego dnia oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

10 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra infrastruktury z 9 września 2019 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich oraz sposobu prowadzenia listy lekarzy orzeczników medycyny lotniczej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1831

10 października 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 1923 obwieszczenie ministra Zdrowia z 5 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

15 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia,
opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1925

Zmiana dotyczy załącznika nr 3 zawierającego tabelę stanowisk, zaszeregowań i  kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ochrony Zdrowia

22 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 28 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1899

Zmiany zostały wprowadzone w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Osobą uprawnioną do wydawania zlecenia jest również specjalista w dziedzinie fizjoterapii - fizjoterapeuta posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeuta posiadający tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia.

22 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1896

 W załączniku do rozporządzenia określającym wzór poświadczenia  potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP skreśla się wyrazy „Pieczątka instytucji” i ustala nowe brzmienie  objaśnienia.
Poświadczenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres przysługiwania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP wskazany w poświadczeniu lub do czasu ich unieważnienia.

26 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Akredytacyjnej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1932

Do szczegółowych zadań Rady Akredytacyjnej dodano rekomendowanie ośrodkowi akredytacyjnemu sposobu przeprowadzania procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych wnioskujący o udzielenie akredytacji, w tym określenie zakresu działalności leczniczej podlegającej przeglądowi akredytacyjnemu, uwzględniające lokalizację i strukturę organizacyjną tego podmiotu.

26 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  rady ministrów z 22 października 2019 r. w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu , opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2043

29 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 21 października 2019 r. w sprawie wzorów orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydawanych w związku z wykonywaniem lub kierowaniem działalnością gospodarczą albo z pracą, przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym , opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2056

29 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń , opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1947

2 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1983

2 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1984

Rzeczy wartościowe w depozycie przechowuje się w opakowaniu trwale zamkniętym, oznaczonym nadrukiem, naklejką lub pieczęcią zakładu, zawierającymi nazwę zakładu, jego adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer telefonu, oraz oznaczonym numerem, pod którym depozyt został zapisany w księdze depozytów.

5 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra obrony narodowej z  8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2000

Zmiana dotyczy zakresu orzekania   Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie.

5 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1995

W rejestrze czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy rubryki „pieczątka zakładu pracy” oraz „nr statystyczny – REGON” zastępuje się rubryką „pieczątka, nadruk lub naklejka zakładu pracy zawierające nazwę, adres, NIP i REGON”.

5 listopada 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz.  2136 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 października 2019 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

8 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych , opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2027

W zaświadczeniu o odbytym szkoleniu w ośrodku medycyny hiperbarycznej:

 • wyrazy „pieczątka instytutu badawczego prowadzącego działalność w dziedzinie medycyny hiperbarycznej albo uczelni medycznej prowadzącej działalność w dziedzinie medycyny hiperbarycznej” zastępuje się wyrazami „nazwa i adres instytutu badawczego albo uczelni medycznej prowadzących działalność w dziedzinie medycyny hiperbarycznej”,
 • wyrazy „podpis i pieczątka osoby upoważnionej” zastępuje się wyrazami „imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia”.
  W zaświadczeniu o posiadaniu kwalifikacji do orzekania o zdolności do wykonywania prac podwodnych:
 • wyrazy „pieczątka wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy” zastępuje się wyrazami „nazwa i adres wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy”,
 • wyrazy „podpis i pieczątka kierownika ośrodka” zastępuje się wyrazami „imię i nazwisko oraz podpis kierownika ośrodka medycyny pracy”.

9 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2050

W formularzu zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych:

 • wyrazy „Pieczątka placówki opieki zdrowotnej” zastępuje się wyrazami „Nadruk lub pieczątka obejmujące nazwę (firmę), adres, numer telefonu i numer REGON placówki opieki zdrowotnej”;
 • wyrazy „Pieczątka lekarska” zastępuje się wyrazami „nadruk lub pieczątka obejmujące imię i nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu lekarza oraz jego podpis.

9 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala , opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2049

W raporcie wstępnym o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemicznego,  raporcie końcowym z wygaszenia ogniska epidemicznego oraz raporcie wstępnym:

 • wyrazy „pieczęć podmiotu leczniczego” zastępuje się wyrazami „nadruk lub pieczątka obejmujące nazwę (firmę), adres, numer telefonu i numer REGON podmiotu leczniczego”,
 • wyrazy „podpis i pieczęć Kierownika” zastępuje się wyrazami „nadruk lub pieczątka obejmujące imię i nazwisko Kierownika oraz jego podpis”.

9 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2048

Załącznik do rozporządzenia określa wzór zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek rozrodczych i zarodków oraz bezpieczeństwo dawców i biorczyń.

12 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2065

Oznaczenie lekarza zlecającego badanie albo innej osoby upoważnionej do zlecania badania obejmuje:  imię i nazwisko,  tytuł zawodowy,  uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, starszego felczera albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość innej osoby upoważnionej do zlecenia badania,
podpis.

12 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2064

W karcie oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego albo przebywającego w zakładzie opiekuńczym wyrazy „ data, pieczęć, podpis lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo lekarza zakładu opiekuńczego” zastępuje się wyrazami „data, imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo lekarza zakładu opiekuńczego, oraz jego podpis”.

12 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2060

W zaświadczeniu lekarskim po wyrazach „Podpis oraz pieczęć lekarza” dodaje się wyrazy „albo imię i nazwisko lekarza, jego podpis oraz numer prawa wykonywania zawodu”;
W skierowaniu do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego wyrazy „Podpis lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz pieczęć podmiotu leczniczego, w przypadku gdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wykonuje zawód w tym podmiocie” zastępuje się wyrazami „Podpis oraz pieczęć lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo imię i nazwisko lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, jego podpis oraz numer prawa wykonywania zawodu, a także nazwa (firma) podmiotu leczniczego, w przypadku gdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wykonuje zawód w tym podmiocie”.

12 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2057

We wzorach wniosków o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej wyrazy „pieczątka, imię i nazwisko, podpis” zastępuje się wyrazami „ imię i nazwisko, podpis”.

13 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2066

13 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2067

Karta badania w związku z chorobą zawodową zawiera podpis lekarza wykonującego badanie i pieczęć dokumentującą posiadanie specjalizacji lekarskiej niezbędnej do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, określonej w odrębnych przepisach albo informację wskazującą na posiadanie tej specjalizacji.

We wzorze skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej:

 • po wyrazach „pieczęć podmiotu wykonującego działalność leczniczą” dodaje się wyrazy „albo nazwa i adres tego podmiotu”,
 • po wyrazach „podpis i pieczęć lekarza lub lekarza dentysty” dodaje się wyrazy „albo oznaczenie lekarza lub lekarza dentysty oraz podpis”.

We wzorze orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej oraz orzeczenia lekarskiego o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowe:

 • po wyrazach „pieczęć jednostki orzeczniczej” dodaje się wyrazy „albo nazwa i adres jednostki orzeczniczej”,
 • po wyrazach „podpis i pieczęć lekarza” dodaje się wyrazy „albo oznaczenie oraz podpis lekarza”.

13 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe,
które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego,
opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2075

Zapotrzebowanie na dopuszczone do obrotu jako produkty lecznicze preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe zawiera datę sporządzenia zapotrzebowania oraz imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu zamawiającego.

13 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty , opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2076

Rozporządzenie określa wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego,
niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.

13 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2077

Dziennik stażu adaptacyjnego zawiera pieczątkę, nadruk lub naklejkę jednostki ochrony zdrowia, w której odbywa się staż adaptacyjny, zawierające informacje o nazwie, adresie, numerze telefonu, NIP lub REGON.

13 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2079

Rozporządzenie określa wzór dyplomu o uzyskaniu tytułu specjalisty dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

13 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2078

Rozporządzenie określa  nowy wzór zapotrzebowania  na sprzedaż preparatów zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe.

13 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2080

We wzorze zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie po wyrazach „czytelny podpis i pieczęć lekarza” dodaje się wyrazy „albo imię i nazwisko, specjalizacja, numer prawa wykonywania zawodu oraz podpis lekarza”.

14 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2091

14 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2097

14 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  16 października 2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Ablacji Podłoża Arytmii,
opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2098

Rozporządzenie określa:

 • sposób prowadzenia Krajowego Rejestru Ablacji Podłoża Arytmii,
 • usługodawców i podmiot prowadzący rejestry publiczne oraz rejestry medyczne obowiązanych do przekazywania danych do rejestru oraz sposób i termin przekazywania przez nich danych do rejestru,
 • zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze spośród danych określonych w przepisach ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze spośród identyfikatorów określonych w wym. ustawie.

Podmiotem prowadzącym rejestr jest Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.
Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Administratorem systemu jest NFZ.

15 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  17 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2111

Zmiany zostały wprowadzone we wzorze zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani oraz decyzji o skierowaniu na badania lekarskie lub psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami.

Zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.
Decyzje o skierowaniu na badania lekarskie lub psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność

15 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2108

19 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2119

Załącznik do rozporządzenia określa wzór karty ewidencyjnej.

19 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2118

We wzorze zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym

 • wyrazy „pieczęć nagłówkowa” zastępuje się wyrazami „nadruk lub pieczątka zawierające co najmniej nazwę (firmę), adres, numer telefonu i numer REGON podmiotu wydającego zaświadczenie”,
 • wyrazy „pieczęć i podpis lekarza” zastępuje się wyrazami „nadruk lub pieczątka lekarza zawierające co najmniej imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu oraz podpis.”

We wzorze karty uodpornienia i wzorze książeczki szczepień w tabeli „Obowiązkowe szczepienia ochronne”: -wyrazy „Pieczęć zakładającego kartę nr kontraktu” zastępuje się wyrazami „nadruk lub pieczątka zawierające co najmniej nazwę (firmę), adres, numer telefonu i numer REGON podmiotu zakładającego kartę wraz z nr kontraktu”,

-wyrazy „Pieczęć przeprowadzającego szczepienie nr kontraktu” zastępuje się wyrazami „nadruk lub pieczątka zawierające co najmniej nazwę (firmę), adres, numer telefonu i numer REGON podmiotu przeprowadzającego szczepienie wraz z nr kontraktu”,
We wzorach sprawozdań z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych  wyrazy „pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy” zastępuje się wyrazami „nadruk lub pieczątka osoby działającej w imieniu sprawozdawcy zawierające co najmniej imię i nazwisko oraz jej podpis”.

19 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2117

We wzorze orzeczenia lekarskiego wyrazy „podpis i pieczątka lekarza” zastępuje się wyrazami „imię i nazwisko, liczba porządkowa z rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, numer prawa wykonywania zawodu oraz podpis lekarza”.

20 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  21 października 2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Infekcyjnego Zapalenia Wsierdzia, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2131

Podmiotem prowadzącym rejestr jest Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

20 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra zdrowia z  11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 2129

Duplikat dyplomu PES jest oznaczony pieczęcią albo naklejką, albo nadrukiem o treści „Duplikat”.
Odpis dyplomu PES jest drukowany na miękkim papierze z napisem „Odpis” oraz sygnowany pieczęcią albo naklejką, albo nadrukiem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem dyrektora CEM oraz imienną pieczęcią albo naklejką, albo nadrukiem zawierającymi: imię i nazwisko oraz oznaczenie funkcji dyrektora CEM.
Załączniki do rozporządzenia określają wzór dyplomu.

Początek strony