facebook

Medium link

Plan kursu specjalizacyjnego „Prawo medyczne”, on-line, 15-17 listopada 2021 r.

15 listopada 2021, poniedziałek

8.00-10.15

Dr hab.n.prawnych
Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Zasady wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty: pojęcie zawodu lekarza/lekarza dentysty, standardy wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (zgodność z aktualną wiedzą medyczną, zgodność z dostępnymi środkami i metodami, obowiązek ustawicznego kształcenia, zgodność z zasadami etyki lekarskiej). Prawa i obowiązki lekarza/lekarza dentysty: informowanie pacjenta, uzyskiwanie zgody na leczenie, obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej, lekarski obowiązek udzielenia pomocy, odmowa leczenia, klauzula sumienia. Prawa i obowiązki pacjenta

10.15-10.30

PRZERWA

10.30-12.00

Dr hab.n.prawnych
Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Nabywanie i utrata kwalifikacji zawodowych, prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty. Zasady wypisywania recept na leki oraz zleceń na wyroby medyczne. Zasady prowadzenia eksperymentów medycznych i badań klinicznych.

12.00-12.15

PRZERWA

12.15-14.30

Dr n.med.
Katarzyna Połtyn-Zaradna

Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce i Unii Europejskiej, zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji RP. Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (prawa i obowiązki osoby ubezpieczonej, organizacja i zakres udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, dokumentacja związana z udzielaniem świadczeń udzielanych ze środków publicznych)

16 listopada 2021, wtorek

8.00-8.45

Dr n.med.Paweł Wróblewski

Zadania i działanie samorządu lekarskiego: zadania izb lekarskich

8.45-10.15

Dr n.prawnych
Ewa Wójtowicz

Wykonywanie działalności leczniczej: pojęcie i zakres działalności leczniczej, podmioty lecznicze, prawne formy prowadzenia działalności leczniczej, praktyka zawodowa lekarza oraz lekarza dentysty

10.15-10.30

PRZERWA

10.30-11.15

Prof.dr hab.Dariusz Patrzałek

Problemy prawne przeszczepiania

11.15-12.00

Dr n.med.Anna Orońska

Problemy prawne medycyny paliatywnej i stanów terminalnych

12.00-12.15

PRZERWA

12.15-13.00

Dr n.med.
Monika Kantorska-Janiec

Problemy prawne związane z leczeniem chorób psychicznych, przeciwdziałaniem i leczeniem uzależnień

13.00-14.30

Mgr Aleksandra Stebel

Zadania i działanie samorządu lekarskiego: postępowanie przed organami izb lekarskich (rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej oraz sądem lekarskim). Prawa i obowiązki członków samorządu lekarskiego

17 listopada 2021, środa

8.00-11.00

Dr hab.n.prawnych
Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Problemy prawne sztucznej prokreacji oraz przerywania ciąży. Problemy prawne zabiegów estetycznych. Problemy prawne związane z zapobieganiem i leczeniem chorób zakaźnych

11.00-12.30

Adw. Dr Andrzej Malicki

Odpowiedzialność prawna lekarza: karna i cywilna

12.30-14.00

Dr n.med.Robert Susło

Stwierdzanie zgonu i ustalanie przyczyny zgonu

14.00-15.30

Dr hab.n.prawnych
Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Test i zaliczenie kursu

Zapisy na kurs wyłącznie poprzez stronę CMKP.

Początek strony