facebook

Medium link

Duplikat prawa wykonywania zawodu

Wersja do druku

Lekarz, lekarz dentysta, który utracił dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza” przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego, „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego  jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem.
W celu wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu należy złożyć, w okręgowej izbie lekarskiej, która wydała dokument:

  • wniosek o wydanie duplikatu
  • oświadczenie o utraceniu dokumentu
  • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie duplikatu
  • 1 zdjęcie

Wydanie duplikatu dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu jest odpłatne.
Zgodnie z uchwałą Dolnośląskiej Rady Lekarskiej nr 211/2011 z dnia 22.09.2011 r. opłata za wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu wynosi 70 zł.
Złożony wniosek wraz z oświadczeniem jest podstawą do przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego przez Komisję ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego, a następnie
podjęcia przez Dolnośląską Radę Lekarską uchwały o wydaniu duplikatu prawa wykonywania zawodu.
W przypadku odnalezienia utraconego dokumentu lekarz, lekarz dentysta jest zobowiązany do zdeponowania tego dokumentu w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej.

Druki są dostępne w biurze DIL -  Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 – Rejestr Lekarzy)
lub do pobrania ze strony internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy/druki do pobrania 

Początek strony