facebook

Medium link

PRZYZNANIE MIEJSCA STAŻOWEGO DLA LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

Wersja do druku

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty z dnia 26.09.2012 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 474) kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu podyplomowego okręgowa rada lekarska uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania okręgowej rady lekarskiej i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną, biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż podyplomowy w danym podmiocie uprawnionym do prowadzenia stażu.

Dolnośląska Rada Lekarska przyznaje lekarzowi, lekarzowi dentyście, członkowi Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, który posiada prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego, miejsce odbywania stażu podyplomowego na terenie działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej uwzględniając w kolejności - lekarzy, lekarzy dentystów, którzy składając dokumenty posiadają stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej (nie tylko w mieście, w którym chcą odbyć staż podyplomowy) i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną.

Stałe miejsce zamieszkania należy potwierdzić (zaznaczyć) na wniosku W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego. Brak potwierdzenia miejsca stałego zamieszkania na wniosku W-1 będzie traktowane jak stałe zamieszkanie poza terenem działania DIL.

Lekarze, lekarze dentyści posiadający stałe miejsce zamieszkania poza terenem działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej będą mieli przyznane miejsce stażowe w drugiej kolejności tzn. po przyznaniu miejsc stażowych dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania na terenie DIL. Po złożeniu dokumentów nie będzie uwzględniana zmiana miejsca stałego zamieszkania.

W celu przyznania miejsca stażowego należy przy składaniu wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego złożyć:

  • wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na terenie działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu; we wniosku należy podać propozycje 4-5 miejsc stażowych - z listy jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, dostępnej na stronie internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy / druki do pobrania

Wszyscy lekarze, lekarze dentyści odbywają staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Staż podyplomowy rozpoczyna się corocznie w dniach 1 października albo 1 marca.

Staż podyplomowy lekarza trwa 13 miesięcy, staż podyplomowy lekarza dentysty trwa 12 miesięcy.

Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy wyłącznie na podstawie umowy o pracę w jednostce uprawnionej do prowadzenia staży podyplomowych i zawierania umów o pracę z lekarzami, lekarzami dentystami w celu odbycia stażu podyplomowego.
O przyznaniu miejsc stażowych i możliwości odbioru wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia stażu podyplomowego będzie informował komunikat na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej (www.dilnet.wroc.pl)

Lekarski Egzamin Końcowy / Lekarsko Dentystyczny Egzamin  Końcowy – szczegółowe informacje na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych   www.cem.edu.pl

Druki są  do pobrania ze strony internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy/druki do pobrania

 

Początek strony