facebook

Medium link

Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego

Wersja do druku

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

Postępowanie dotyczy lekarza-absolwenta i lekarza dentysty-absolwenta, który posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty i zamierza odbyć staż podyplomowy.

W celu przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego – wypełniony czytelnie
 2. Załącznik do wniosku W-1 - Wniosek skierowania na staż
 3. dowód osobisty (czytelna kserokopia dwóch stron);
 4. oryginalny odpis dyplomu lekarza, lekarza dentysty; w przypadku lekarza, lekarza dentysty absolwenta polskiej wyższej uczelni medycznej do czasu uzyskania odpisu dyplomu za wystarczające uznaje się zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię medyczną o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty (oryginał), określające:
          - datę ukończenia studiów,
          - okres odbywania studiów,
          - numer dyplomu, który zostanie wydany,
          - datę wydania dyplomu,
          - średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów,
          - informację określającą w jakim języku prowadzone były studia
  Zaświadczenie winno być podpisane przez dziekana wydziału, opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni. Oryginalny odpisu dyplomu należy bezwzględnie dostarczyć przy odbiorze prawa wykonywania zawodu przyznanego w celu odbycia stażu podyplomowego i skierowania na staż podyplomowy
 5. suplement do dyplomu  - kserokopia, którą należy przysłać do DIL po wydaniu dokumentu przez uczelnię
 6. orzeczenie o stanie zdrowia,  ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
 7. oryginał zaświadczenia o średniej ocen wraz z  informację określającą w jakim języku prowadzone były studia wydany przez właściwą wyższą uczelnię medyczną (dotyczy osób posiadających odpis dyplomu w chwili składania dokumentów w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego)
 8. 3 zdjęcia legitymacyjne
 9. oświadczenie RODO

Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)  tj. od dnia 18.01.2016 r. wszystkie osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, składają zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego.
Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie.
Informacji o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu udziela p. Edyta Biegluk tel. 22 559-13-42; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski i posiadają obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.01.2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M.P. z 2017 r. poz. 84) tj:
- świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim
- świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym i w języku polskim –  LEK, LDEK są zwolnione z obowiązku  złożenia egzaminu z języka polskiego;
jeżeli dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego będzie świadectwo złożenia LEK, LDEK, należy do świadectwa dołączyć zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające, że egzamin był złożony w języku polskim (w przypadku braku takiej informacji na świadectwie złożenia LEK, LDEK)

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

Podjęcie uchwały przez Dolnośląską Radę Lekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego jest podstawą do wpisania lekarza, lekarza dentysty na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wydania dokumentu prawo wykonywania zawodu przyznanego w celu odbycia stażu podyplomowego. Dokument prawo wykonywania zawodu  można odebrać wyłącznie osobiście.

Druki są do pobrania ze strony internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl)  Rejestr Lekarzy/druki do pobrania

Początek strony