facebook

Medium link

Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego - cudzoziemca

Wersja do druku

Postępowanie dotyczy lekarza, lekarza dentysty – absolwenta cudzoziemca, obywatela innego państwa niż państwo członkowskie UE, który zamierza odbyć staż podyplomowy, oraz lekarza, lekarza dentysty obywatela innego państwa niż państwo członkowskie UE, który dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na terenie RP, który zamierza odbyć staż podyplomowy.

W celu przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej należy złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

2. paszport (czytelna kserokopia)

3. ważny dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (kserokopia);

4. oryginalny odpis dyplomu lekarza, lekarza dentysty – dotyczy dyplomu wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną;
w przypadku lekarza, lekarza dentysty absolwenta polskiej wyższej uczelni medycznej, do czasu uzyskania dyplomu, za wystarczające uznaje się zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię medyczną o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty, określające:
- datę ukończenia studiów,
- czas trwania studiów,
- numer dyplomu, który zostanie wydany,
- datę wydania dyplomu,
- średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów,
- informację określającą w jakim języku prowadzone były studia; zaświadczenie podpisane przez dziekana wydziału, opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni; ostatecznym terminem złożenia oryginalnego odpisu dyplomu jest odbiór dokumentu prawa wykonywania zawodu i skierowania na staż podyplomowy

5. suplement do dyplomu – kserokopia, którą należy przysłać do DIL po wydaniu dokumentu przez uczelnię

6. oryginał zaświadczenia o średniej ocen wraz z informację określającą w jakim języku prowadzone były studia wydany przez właściwą wyższą uczelnię medyczną (dotyczy osób posiadających odpis dyplomu w chwili składania dokumentów w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego)

7. kserokopia dyplomu lekarza i oryginalne tłumaczenie dyplomu – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE

8. zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu przeprowadzonej przez polską wyższą uczelnię medyczną – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE, bez względu na datę uzyskania dyplomu

9. zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego będące załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium RP oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz. U. z 2009 r. nr 108, poz. 908) wydawane przez - Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa tel. 022 559-13-42 (nie dotyczy absolwentów polskich wyższych uczelni medycznych studiujących w języku polskim)

10. orzeczenie o stanie zdrowia – ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania

11. wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na terenie działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu:

Dolnośląska Rada Lekarska przyznaje lekarzowi, lekarzowi dentyście, członkowi Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, który posiada prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego, miejsce odbywania stażu podyplomowego na terenie działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej uwzględniając w kolejności - lekarzy, lekarzy dentystów, którzy składając dokumenty posiadają stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej (nie tylko w mieście, w którym chcą odbyć staż podyplomowy) i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną.

Stałe miejsce zamieszkania należy potwierdzić (zaznaczyć) na wniosku W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego. Brak potwierdzenia miejsca stałego zamieszkania na wniosku W-1 będzie traktowane jak stałe zamieszkanie poza terenem działania DIL.

We wniosku o skierowania na staż podyplomowy należy podać propozycje 4-5 miejsc stażowych - z listy jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, dostępnej na stronie internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy / staż podyplomowy,
wszyscy lekarze, lekarze dentyści cudzoziemcy odbywają staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich

12. 3 zdjęcia legitymacyjne

13. oświadczenie RODO

 

Lekarz, z wyjątkiem lekarza obywatela państwa członkowskiego UE, który uzyskał prawo wykonywania zawodu w innym państwie niż państwo członkowskie UE składa dodatkowo:
1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód - ważny przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
3. wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie, którego lekarz jest obywatelem lub z którego przybywa - ważny przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza RP, zawierający opinię zawodową.
Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.
Podjęcie uchwały przez Dolnośląską Radę Lekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego jest podstawą do wpisania lekarza na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i wydania prawa wykonywania zawodu.
Dokument prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego można odebrać wyłącznie osobiście
Dokumenty wystawione w innym języku niż język polski powinny być przedłożone wraz z oryginałem tłumaczenia dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP lub tłumacza przysięgłego innego państwa członkowskiego UE. Paszport nie wymaga tłumaczenia.

Druki są do pobrania ze strony internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy/druki do pobrania

Początek strony