facebook

Medium link

Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty - cudzoziemca - po ukończeniu stażu podyplomowego

Wersja do druku

Postępowanie dotyczy lekarza cudzoziemca, obywatela innego państwa niż państwo członkowskie UE, który zamierza wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
W celu przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek W-2b o przyznanie prawa wykonywania zawodu
 2. paszport (oryginał – kserokopia zrobiona przez pracownika DIL)
 3. ważny dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
  osoby posiadające kartę czasowego pobytu przedkładają również decyzję wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy na terenie RP
 4. orzeczenie o stanie zdrowia, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
 5. ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego
 6. karta stażu podyplomowego
 7. decyzja ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej
 8. świadectwo złożenia LEK lub LDEK
 9. zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego będące załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium RP oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz. U. z 2009 r. nr 108, poz. 908) wydawane przez - Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa tel. 022 559-13-42 (nie dotyczy absolwentów polskich wyższych uczelni medycznych studiujących w języku polskim).

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.
Komisja ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego wyznacza termin spotkania i przeprowadza rozmowę z lekarzem cudzoziemcem, może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów  koniecznych do zajęcia stanowiska w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu. Następnie przekazuje dokumentację ze swoim stanowiskiem Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej.
Podjęcie uchwały przez Dolnośląska Radę Lekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty jest podstawą do:

 • ponownego wpisania lekarza, lekarza dentysty na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wydania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty oznaczonego dotychczasowym numerem ograniczonego prawa wykonywania zawodu z adnotację urzędową dotyczącą okresu na jaki prawo wykonywania zawodu zostało przyznane lub
 • ponownego wpisania lekarza, lekarza dentysty na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i dokonania adnotacji urzędowej dotyczącej: data ukończenia stażu podyplomowego, data złożenia z wynikiem pozytywnym LEK / LDEK, oraz okres na jaki prawo wykonywania zawodu zostało przyznane w dokumencie prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty przyznanym w celu odbycia stażu podyplomowego.

Dokument prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty można odebrać wyłącznie osobiście.

Druki są dostępne w biurze DIL -  Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 – Rejestr Lekarzy)
lub do pobrania ze strony internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy/ druki do pobrania

Początek strony