facebook

Medium link

Podjęcie lub zamiar podjęcia wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

Wersja do druku

Lekarz, lekarz dentysta, posiadający prawo wykonywania zawodu, który podjął lub zamierza podjąć wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,  który

  1. złożył oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty
  2. nie wykonuje zawodu i nie złożył oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty
  3. był zawieszony w wykonywaniu zawodu

jest zobowiązany do złożenia w okręgowej izbie lekarskiej, której jest członkiem, oświadczenia o podjęciu lub zamiarze podjęcia wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.

Lekarz, lekarz dentysta,  który wykonywał zawód w innym państwie składa dodatkowo następujące dokumenty:

  1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w państwie, w którym wykonywał zawód
  2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym wykonywał zawód
  3. wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie w którym wykonywał zawód
  4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczypospolita Polską.

Jeżeli nie stwierdza się przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat złożone oświadczenie o podjęciu lub zamiarze podjęcia wykonywania zawodu jest podstawą do:

  1. zmiany numeru rejestracyjnego w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów
  2. wpisania informacji o podjęciu wykonywania zawodu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

Druki są dostępne w biurze DIL -  Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 – Rejestr Lekarzy)
lub do pobrania ze strony internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl)  Rejestr Lekarzy/druki do pobrania

Początek strony