facebook

Medium link

Tymczasowe i okazjonalnie wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty na obszarze RP

Wersja do druku

Lekarz, lekarz dentysta obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który posiada prawo wykonywania zawodu w innym niż RP państwie członkowskim UE może czasowo i okazjonalnie wykonywać zawód lekarza, lekarza dentysty bez konieczności uzyskania prawa wykonywania zawodu.

W tym celu lekarz, lekarz dentysta, który zamierza tymczasowo i okazjonalnie wykonywać zawód lekarza, lekarza dentysty na obszarze RP, jest zobowiązany przed rozpoczęciem wykonywania zawodu złożyć w okręgowej izbie lekarskiej, na obszarze której zamierza wykonywać zawód,  oświadczenie o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu z podaniem miejsca i czasu jego wykonywania, oznaczone symbolem O-1, oraz następujące dokumenty:

  1. dokument potwierdzający obywatelstwo
  2. zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego UE, stwierdzające, że posiada w tym państwie prawo do wykonywania zawodu, które w czasie składania oświadczenia nie jest zawieszone lub ograniczone i że wykonuje zawód lekarza, lekarza dentysty
  3. dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, lekarza dentysty
  4. dokument potwierdzający formalne kwalifikacje specjalisty

Okręgowa rada lekarska wydaje lekarzowi, lekarzowi dentyście, który dopełnił obowiązku złożenia oświadczenie, zaświadczenie o spełnieniu przez niego obowiązku określonego w art. 9 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 617), a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu organowi innego niż RP państwa członkowskiego UE, w którym lekarz, lekarz dentysta posiada prawo do wykonywania zawodu.

Zaświadczenie oznacza się numerem wpisu do rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód prowadzonym przez właściwą okręgowa radę lekarską.
Lekarz, lekarz dentysta z UE jest zobowiązany ponownie przedstawić okręgowej radzie lekarskiej dokumenty w przypadku istotnej zmiany informacji w nich zawartych, oraz ponownie złożyć oświadczenie w każdym kolejnym roku, w którym zamierza wykonywać zawód w sposób tymczasowy i okazjonalny na obszarze RP.

Dokumenty wystawione w innym języku niż język polski powinny być przedłożone wraz z oryginałem tłumaczenia dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP lub tłumacza przysięgłego innego państwa członkowskiego UE. Paszport nie wymaga tłumaczenia.

Początek strony