facebook

Medium link

Obowiązki lekarza i lekarza dentysty wobec okręgowej izby lekarskiej

Wersja do druku

Na podstawie art. 8 pkt 3 oraz art. 49  ust. 5, 6, 7 ustawy o izbach lekarskich z dnia 02 grudnia 2009 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) lekarz, lekarz dentysta obowiązany jest, w terminie 30 dni, do zawiadomienia okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem o:

 • zmianie nazwisk;
 • zmianie adresu zamieszkania i do korespondencji z podaniem telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • uzyskaniu lub utracie obywatelstwa polskiego;
 • zatrudnieniu - przedkładając zaświadczenie wydane przez pracodawcę zawierające datę zatrudnienia, formę zatrudnienia, stanowisko oraz wymiar czasu pracy, a po zakończeniu zatrudnienia świadectwo pracy. W przypadku umowy cywilno-prawnej: kserokopia umowy oraz zaświadczenie o realizowaniu bądź wykonaniu tej umowy;
 • wykonywaniu zawodu wyłącznie w praktyce lekarskiej przedkładając stosowne oświadczenie;
 • zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu;
 • uzyskaniu specjalizacji, stopnia naukowego lub tytułu naukowego;
 • przyznaniu emerytury lub renty przedkładając stosowny dokument (decyzja ZUS bądź aktualna legitymacja emeryta/rencisty);
 • posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie;
 • wykonywaniu zawodu w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Ponadto:

 • Lekarz, lekarz dentysta który zrzekł się prawa wykonywania zawodu obowiązany jest do złożenia okręgowej radzie lekarskiej stosownego oświadczenia wraz z dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu;
 • Lekarz, lekarz dentysta, który:
  • przerwał wykonywanie zawodu na okres dłuższy niż 5 lat;
  • uprzednio zaprzestał wykonywania zawodu na czas nieokreślony;
  • miał zawieszone prawo wykonywania zawodu;
  obowiązany jest powiadomić o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu właściwą okręgową radę lekarską;
 • Lekarz, lekarz dentysta obowiązany jest do bezzwłocznego zwrotu okręgowej radzie lekarskiej izby, której jest członkiem, dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w przypadku pozbawienia prawa wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub utraty tego prawa;
 • Lekarz, lekarz dentysta pełniący czynną służbę wojskową, na czas tej służby, powinien być wpisany na listę członków Wojskowej Izby Lekarskiej;
 • Lekarzowi, lekarzowi dentyście nie wolno odstępować dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” innej osobie oraz przesyłać go w obrocie krajowym i zagranicznym.
Początek strony