facebook

Medium link

Obowiązek posiadania polisy OC

Wersja do druku

Lekarze prowadzący praktykę lekarską wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. Obecnie informacja o ubezpieczeniu OC nie podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi:

  • 75000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC,
  • 350000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.
Początek strony