facebook

Medium link

Przechowywanie dokumentacji medycznej

Wersja do druku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6.12.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1373) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, które weszło w życie z dniem 10.12.2012 r. zmieniło zakres informacji w księdze rejestrowej praktyki zawodowej lekarza, lekarza dentysty. Zakres informacji w księdze rejestrowej został rozszerzony o miejsce przechowywania dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej przez lekarza, lekarza dentystę.
Obowiązek dotyczy:

  • indywidualnej praktyki lekarskiej,
  • indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej,
  • indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania,
  • indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania.

W celu ułatwienia zgłaszania zmian proponujemy skorzystanie z opracowanego wniosku i dostarczenie wniosku do DIL (osobiście, za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną).
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 poz. 159 z zm.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
Początek strony